Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД

8 сеп. 2021

Уведомяваме Ви, че на 08.09.2021 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е вписано увеличението на капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД, извършено чрез първично публично предлагане на акции съгласно решение на Управителния съвет от 09.03.2021 г. и въз основа на Проспект, одобрен с Решение № 487-Е от 13.07.2021 г. на Комисията за финансов надзор.

След увеличението капиталът на „Доверие – обединен холдинг“ АД е в размер на 21 499 855 лв., разпределен в 21 499 855 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас и номинална стойност от 1 лев за всяка акция.

Уведомление

Вписване в Търговския регистър