Акции и акционери

Капиталът на „Доверие – обединен холдинг” АД е в размер на 18 736 099 лева, разпределен на 18 736 099 броя акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 лв.

Акциите на „Доверие – обединен холдинг“ АД се търгуват на Българска фондова борса АД , Основен пазар BSE, „Сегмент акции Standard”. Борсовият код е 5DOV.

Всяка акция на „Доверие – обединен холдинг” АД дава право на:

  • един глас в общото събрание на акционерите;
  • дивидент, свързан с номиналната стойност на акцията;
  • ликвидационен дял.

Доход на една акция в лева:

Финансова година Стойност
1997г. 0.8964
1998г. 1.4055
1999г. 0.4629
2000г. 0.4139
2001г. 0.1044
2002г. 0.0989
2003г. 0.1293
2004г. 0.1051
2005г. 0.1624
2006г. 0.0066
2007г. 0.0131
2008г. 0.1147
2009г. 0.0124
2010г. 0.0284
2011г. 0.0392
2012г. 0.0026
2013г. 0.0086

За финансовата 2003 г. холдингът е увеличил капитала си за сметка на неразпределена печалба и резерви, и всеки акционер към 29 юли 2004 г. е получил по една безплатна акция за всяка, притежавана от него преди увеличението.

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

При търговия с акции на публични дружества:

  • За юридически лица – доходът намалява данъчната основа, а загубата я увеличава/ЗКПО чл.23/;
  • За физически лица – необлагаеми доходи /ЗДОФЛ чл.13/.

При изплащане на дивиденти:

  • За местни юридически лица – търговци – необлагаеми /намаляват данъчната основа/;
  • За всички останали – 5% данък при източника.