Новини

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2017 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 30/09/2017 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София,...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т.26 б. „г” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Дарик Академия“ ЕООД за сключване на сделки с акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД както следва: Обобщена информация: продажба на 23 120 броя акции, среднопретеглена цена 2.164...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т.26 б. „г” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Булгарконтрола“ АД за продажба на 10 457 броя с акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, цена 2.20 BGN. Дата на сделките 15.11.2017 г. Място на сключване на сделките – БФБ София...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т.26 б. „г” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпили уведомления по чл.3, ал.1, т.26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за сключване на сделки с акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД както следва: Обобщена информация: придобиване на 1200 броя акции, среднопретеглена...

Междинен финансов отчет към 30.09.2017 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен финансов отчет към 30/09/2017 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София, район Изгрев,...

Вливане на „Комарс инженеринг“ ЕООД

Уведомяваме Ви, че на 12/09/2017 г в Търговския регистър към Агенция по вписванията под номер 20170912140016 е вписано вливане на "Комарс инженеринг" ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 115870734 в "Индустриален Холдинг Доверие" АД, гр. София, ЕИК 121683066. Двете дружества са...

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2017 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 30/06/2017 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София,...

Уведомление по чл.3, ал.1, т.25 на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.25 на Регламент ЕС 596/2014 от Венцислав Симеонов Стоев за придобиване на 620 000 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, цена 2.040 BGN. Дата на сделката 02.06.2017 г. Място на сключване на сделката – БФБ София...

Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен финансов отчет към 30/06/2017 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София, район Изгрев,...

Доверие Обединен Холдинг АД – едноличен собственик на „Веко“ ЕООД

Уведомяваме Ви, че на 07/07/2017 г. "Доверие Обединен Холдинг" АД е вписан като едноличен собственик на капитала на "Веко" ЕООД, гр. Троян, ЕИК 110506520 в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството под №...

Окончателен договор за придобиване на „Веко“ ЕООД

Уведомяваме Ви, че днес 27/06/2017 г. „Доверие Обединен Холдинг“ АД е подписал окончателен договор за придобиване на 100% от капитала на „Веко“ ЕООД, гр. Троян, ЕИК 110506520. Това обстоятелство подлежи на вписване в Търговския регистър в законоустановените...

Прехвърляне на акции по лични подсметки на акционерите в Централен депозитар АД

Уважаеми акционери, Уведомяваме Ви, че ИП „Финансова къща Евър“ АД няма да обслужва акционерите на Доверие Обединен Холдинг АД по повод придобитите акции от увеличението на капитала, считано от 26/06/2017 г. На 26/06/2017 г. ИП „Финансова къща Евър“ АД, ще прехвърли...