Новини

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2018 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на „БФБ - София" АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 30/06/2018 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД, гр....

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за разпореждане с 1000 броя акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг“ АД, цена 1.780 BGN. Дата на сделката 10.08.2018 г. Място на сключване на...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за придобиване на 1000 броя акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг“ АД, цена 1.750 BGN. Дата на сделката 08.08.2018 г. Място на сключване на...

Покупка на 45% от капитала на Доверие Брико АД

Уведомяваме Ви, че на 07/08/2018 г. „Доверие - капитал" АД, ЕИК 130362127 – дъщерно дружество на „Доверие - обединен холдинг" АД, придоби 7 425 броя акции от капитала на „Доверие - брико" АД, ЕИК 130006992, представляващи 45.00% от капитала на дружеството. След...

Междинен финансов отчет към 30.06.2018 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД представи на Комисията за финансов надзор, на „БФБ - София" АД и в X3News междинен финансов отчет към 30.06.2018 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД, гр. София, район...

Сключен договор за продажба на недвижими имоти

Съгласно уведомление от „Ритон - П" АД, получено на 03/07/2018 г. на 28/06/2018 г. „Ритон - П" АД в качеството си на продавач сключи сделка, попадаща в хипотезата на чл. 114, ал. 3, т. 1, буква а) от ЗППЦК, а именно договор за продажба на недвижими имоти, при която е...

Разкриване на дялово участие

Уведомяваме Ви, че на 26/06/2018 г. „Индустриален холдинг - Доверие" АД, ЕИК 121683066 – дъщерно дружество на „Доверие - обединен холдинг" АД, придоби 47 476 броя акции от капитала на „Хидроизомат" АД, представляващи 1.59%. След придобиването участието на...

Продажба на дружествени дялове

Уведомяваме Ви, че на 17/06/2018 г е вписана продажба на дружествени дялове от капитала на „Медикъл сървисиз" ЕООД, ЕИК 204017604. Продавач е „Доверие - обединен холдинг АД" АД, купувач е „МБАЛ – Доверие" АД, ЕИК 131372487. Едноличен собственик на капитала става „МБАЛ...

Разкриване на дялово участие

Уведомяваме Ви, че на 18/06/2018 г. „Доверие - обединен холдинг" АД, продаде 419970 броя акции от капитала на „Хидроизомат" АД, представляващи 14.05%. След продажбата дялът на „Доверие - обединен холдинг" АД в капитала на „Хидроизомат" АД е...

Разкриване на дялово участие

Уведомяваме Ви, че на 18/06/2018 г. „Индустриален холдинг - Доверие" АД, ЕИК 121683066 – дъщерно дружество на „Доверие - обединен холдинг" АД, придоби 419370 броя акции от капитала на „Хидроизомат" АД, представляващи 14.03%. След придобиването участието на...

Разкриване на дялово участие

Уведомяваме Ви, че на 14/06/2018 г. „Индустриален холдинг - Доверие" АД, ЕИК 121683066 – дъщерно дружество на „Доверие - обединен холдинг" АД, придоби 433 154 броя акции от капитала на „Хидроизомат" АД, представляващи 14.49%. След придобиването участието на...

Общо събрание на акционерите

С настоящото Ви уведомяваме, че поради липса на кворум Годишното общо събрание на акционерите на „Доверие - обединен холдинг” АД не беше проведено на първоначално обявената дата в поканата за свикването му, а именно 15 юни 2018 г. На основание чл. 227, ал. 3 от...