Новини

Решение на Комисия за защита на конкуренцията

Уведомяваме Ви, че с решение № 580 от 30/05/2017 г. на „Комисия за защита на конкуренцията“, получено в „Доверие Обединен Холдинг“ АД на 08.06.2017 г. се разрешава концентрацията между предприятия, която ще се осъществи чрез придобиване на пряк едноличен контрол от...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т.26 и чл. 19 т.1 буква „а“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, ал.1 , т.26 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Софарма АД за сключени сделки с акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, както следва: Обобщена информация: разпореждане с 1 509 536 броя акции, среднопретеглена цена...

Разкриване на дялово участие

На основание чл. 148б. от Закона за публично предлагане на ценни книжа "Доверие Обединен Холдинг" АД (Дружеството) уведомява както следва: На 05.06.2017 г. в "Доверие – Обединен холдинг" АД е постъпило уведомление за значително дялово участие от "Софарма" АД, адрес:...

Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2017 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 31/03/2017 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София,...

Продажба на Брико Македония ДООЕЛ

Уведомяваме Ви, че "Доверие Брико" АД, ЕИК 130006992 - дъщерно дружество на "Доверие Обединен Холдинг" АД финализира продажбата на всички дялове в дъщерното дружество "Брико Македония" ДООЕЛ, въз основа на подписания на 5 април 2017 г. договор. На 15.05.2017 г....

Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News своя Годишен консолидиран финансов отчет към 31/12/2016 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр.София,...

Междинен финансов отчет към 31.03.2017 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен финансов отчет към 31/03/2017 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София, район Изгрев,...

Годишен финансов отчет към 31.12.2016 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News своя Годишен финансов отчет към 31/12/2016 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София, район...

Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 31/12/2016 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София,...

Вписано увеличение на капитала на МБАЛ Доверие АД

На основание чл. 114а., ал.7 във връзка с чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 10.02.2017 г. е вписано увеличението на капитала на „МБАЛ Доверие“ АД, ЕИК 131372487 по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под №...

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.7 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, т.26 и чл.19 т.7 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Телсо АД за залог на 713 677 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД. Дата на залога 06.02.2017 г. Място на регистрация – Централен депозитар...

Междинен финансов отчет към 31.12.2016 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен финансов отчет към 31/12/2016 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София, район Изгрев,...