Новини

Разкриване на дялово участие

На основание чл. 148б. от Закона за публично предлагане на ценни книжа „Доверие Обединен Холдинг”АД (Дружеството) уведомява както следва: На 23.12.2016 г. в “Доверие – Обединен холдинг” АД е постъпило уведомление за значително дялово участие от “Софарма”АД, адрес: гр....

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, т.26 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Софарма АД за сключени сделки с акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, както следва: придобиване на 10 278 броя акции, среднопретеглена цена 1.0982 BGN. Дата на сделките...

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, т.26 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Софарма АД за придобиване на 759 630 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, , единична цена 1.090 BGN. Дата на сделката 21.12.2016 г. Място на сключване на сделката –...

Уведомление по чл. 3, т.26, буква „г” и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, т.26, буква „г” и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Софарма трейдинг АД за продажба на 4 350 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, единична цена 1.1000 BGN. Дата на сделките 20.12.2016 г. Дата на сетълмент...

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, т.26 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Огнян Иванов Донев за сключени сделки с акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, както следва: разпореждане с 750 броя акции, единична цена 1.1200 BGN. Дата на сделката...

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, т.26 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Елфарма АД за продажба на 700 000 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, среднопретеглена цена 1.0700 BGN, дата на сделките 19.12.2016 г. и продажба на 842 100 броя...

Уведомление за значително дялова участие

На основание чл. 148б. от Закона за публично предлагане на ценни книжа „Доверие Обединен Холдинг”АД (Дружеството) уведомява както следва: На 22.12.2016 г. в “Доверие – Обединен холдинг” АД е постъпило уведомление за значително дялово участие от “Елфарма”АД, адрес: гр....

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, т.26 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Софарма АД за сключени сделки с акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, както следва: придобиване на 689 115 броя акции, единична цена 1.070 BGN. Дата на сделката...

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, т.26 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Софарма АД за придобиване на акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, както следва: 2 300 броя акции, среднопретеглена цена 1.0845 BGN., дата на сделките 19.12.2016 г. 23...

Разкриване на дялово участие

На основание чл. 148б. от Закона за публично предлагане на ценни книжа „Доверие Обединен Холдинг”АД (Дружеството) уведомява както следва: На 21.12.2016 г. в “Доверие – Обединен холдинг” АД е постъпило уведомление за разкриване на дялово участие от “Софарма”АД, адрес:...

Разкриване на дялово участие

На основание чл. 148б. от Закона за публично предлагане на ценни книжа „Доверие Обединен Холдинг”АД (Дружеството) уведомява както следва: На 21.12.2016 г. в “Доверие – Обединен холдинг” АД е постъпило уведомление за разкриване на дялово участие от “Софарма”АД, адрес:...

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, т.26 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Софарма АД за придобиване на 371 600 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, среднопретеглена цена 1.06865 BGN. Дата на сделките 16.12.2016 г. Място на сключване на...