Новини

Отписване „Хидроизомат“ АД, дъщерно дружество на „Доверие – обединен холдинг“ АД от публичния регистър на КФН

С Решение № 1205 - ПД от 20.12.2018 г. на Комисията за финансов надзор „Хидроизомат“ АД, гр. София, ЕИК: 121732517 - дъщерно дружество на „Доверие – обединен холдинг“ АД се отписва от регистъра на публичните дружества към КФН. Предстои отразяване на промяната в...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за придобиване на 2 745 броя акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг“ АД, цена 1.580 BGN. Дата на сделката 19.12.2018 г. Място на сключване на...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за придобиване на 900 броя акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг АД , цена 1.540 BGN. Дата на сделката 13.12.2018 г. Място на сключване на...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за сключване на сделки с акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг” АД както следва: Обобщена информация: придобиване на 6 194 броя акции, цена 1.540...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за придобиване на 200 броя акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг” АД , цена 1.545 BGN. Дата на сделката 07.12.2018 г. Място на сключване на...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за придобиване на 300 броя акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг” АД , цена 1.550 BGN. Дата на сделката 06.12.2018 г. Място на сключване на...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за придобиване на 8 261 броя акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг“ АД , цена 1.550 BGN. Дата на сделката 05.12.2018 г. Място на сключване на...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за придобиване на 230 броя акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг“ АД , цена 1.540 BGN. Дата на сделката 04.12.2018 г. Място на сключване на...

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2018 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на „БФБ - София" АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 30/09/2018 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр....

Междинен финансов отчет към 30.09.2018 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД представи на Комисията за финансов надзор, на „БФБ - София" АД и в X3News междинен финансов отчет към 30.09.2018 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД, гр. София, район...

Предоставен депозит между дъщерни дружества

На основание чл. 114, ал. 13 от ЗППЦК, Ви уведомяваме за предоставен депозит на 01.10.2018 г. от „Ритон - П” АД, ЕИК: 822106398 на „Индустриален холдинг - Доверие” АД, ЕИК: 121683066 в размер на 2 000 000 (два милиона) лева, падеж 02.03.2019 г., годишна лихва 0.6%...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за придобиване на 1000 броя акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг“ АД , цена 1.600 BGN. Дата на сделката 10.09.2018 г. Място на сключване на...