Новини

B.C. Moldindconbank S.A. с близо 58% ръст на печалбата на годишна база

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че за третото тримесечие на 2021 г. дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A.  реализира ръст  на нетната печалба от 57,7% спрямо година по-рано до 43,7 млн. лева. Приходите от дейността достигат 96,7 млн. лева, което е...

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК Ви информираме, че на 03.11.2021 г. в „Доверие – обединен холдинг“ АД е постъпило уведомление за разкриване на значително дялово участие от „Калиман – РТ“ АД. Съобщение за получено уведомление по чл. 145 от ЗППЦК Уведомление за...

Междинен неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2021 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, на „Българска фондова борса“ АД и в електронната медия www.x3news.com  междинен неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2021 г. Желаещите могат да се запознаят с документите на интернет...

Уведомление от „Доверие – обединен холдинг“ АД по чл. 112д от ЗППЦК

На основание чл. 112д от ЗППЦК Ви уведомяваме, че към 30.09.2021 г. капиталът на „Доверие – обединен холдинг“ АД е, както следва: размер на капитала на дружеството – 21 499 855 (двадесет и един милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди осемстотин петдесет и пет)...

B.C. Moldindconbank S.A. с нов рекорден ръст в печалбата

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към края на месец Август 2021 г. дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A.  продължава да постига силни резултати. Приходите от дейността нарастват с 20% на годишна база, като размера им достига 83,8 млн. лева....

Уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за сделки от 30.09.2021 г....

Уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за сделки от 29.09.2021 г....

Уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за сделка от 28.09.2021 г....

Уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за сделки от 27.09.2021 г....