Новини

Промени в структурата на групата на „Доверие – обединен холдинг” АД

Уведомяваме Ви, че на 12.05.2021 г. „Доверие – обединен холдинг” АД се разпореди с квалифицираното си участие в „Застрахователна компания Медико – 21“ АД. На същата дата дъщерните му дружества „Доверие – капитал“ АД и „Хидроизомат“ АД прехвърлиха притежаваните от тях...

B.C. Moldindconbank S.A. не спира да реализира силни резултати

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че за първото тримесечие на 2021 г. дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A.  реализира ръст  на нетната печалба от 19% спрямо година по-рано до 9,8 млн. лева. Приходите от дейността нарастват с 16,5% на годишна база,...

Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2020 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, на „Българска фондова борса“ АД и в електронната медия www.x3news.com годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2020 г. Желаещите могат да се запознаят с материалите в офиса на „Доверие –...

Междинен неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2021 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, на „Българска фондова борса“ АД и в електронната медия www.x3news.com  междинен неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2021 г. Желаещите могат да се запознаят с материалите в офиса на „Доверие...

Нов член на Управителния съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД

Уведомяваме Ви за промяна в състава на Управителния съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД, вписана в Търговския регистър под № 20210412144550, а именно: Надзорният съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД освобождава като член на Управителния съвет на дружеството...

Промяна в директора за връзки с инвеститорите

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 116г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, считано от 08.04.2021 г. на длъжност директор за връзки с инвеститорите на „Доверие – обединен холдинг“ АД се назначава Ваня Нейчева Атанасова, с данни за контакт: Адрес: гр....

B.C. Moldindconbank S.A. увеличава печалбата на годишна база

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към края на месец Февруари 2021 г. дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A.  отчита ръст в резултатите си на годишна база. Приходите от дейността нарастват с 15,9% спрямо аналогичния период на миналата година, като...

„Доверие – инвест“ ЕАД придоби нов пакет акции от капитала на BC “Moldindconbank” S.A.

Уведомяваме Ви, че на 29.03.2021 г. дъщерното дружество на „Доверие – обединен холдинг” АД – „Доверие – инвест“ ЕАД, ЕИК: 205426924, придоби 4 851 броя акции или 0.0976% от капитала на BC “Moldindconbank” S.A. След сключването на посочената сделка общият дял на...

Годишен финансов отчет към 31.12.2020 г.

„Доверие – обединен холдинг” АД представи на Комисията за финансов надзор, на „Българска фондова борса” АД и в X3News годишен финансов отчет към 31.12.2020 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „Доверие – обединен холдинг” АД на адрес:...

Решение на Управителния съвет за увеличаване на капитала

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява, че на свое заседание от 09.03.2021 г. Управителният съвет на дружеството взе решение за увеличаване на капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК. Протокол на УС...

B.C. Moldindconbank S.A. стартира силно годината

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към края на месец Януари 2021 г. дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A. стартира година с много силни резултати. Приходите от дейността нарастват с над 5% спрямо аналогичния период на миналата година, като са в...

Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2020 г.

„Доверие – обединен холдинг” АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ – София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2020 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса „Доверие – обединен холдинг” АД гр. София,...

Предоставен депозит от дъщерно дружество

На основание чл.114, ал.13 от ЗППЦК, Ви уведомяваме за предоставен депозит на 25.02.2021г. от “ОЗОФ Доверие” ЗАД АД, ЕИК 121911566 – дъщерно дружество на “Доверие - обединен холдинг” АД, ЕИК 121575489 в размер на 300 000 (триста хиляди) лева, срок 30.07.2021г, годишна...

Уведомление по чл.3, ал.1, т.26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.26, б. „г“ на Регламент  ЕС 596/2014 от „Дарик холдинг“ АД за придобиване на 9 930 броя акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг“ АД, цена 3.23 BGN.  Дата на сделката 21.12.2020 г. Място на сключване на сделката – БФБ...

Междинен неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2020 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ – София АД и в X3News междинен финансов отчет към 31.12.2020 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „Доверие – обединен холдинг“ АД гр. София, район Изгрев,...