Новини

Решение на БФБ АД за допускане до търговия на емисия облигации

Уведомяваме Ви, че с решение на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД по Протокол № 27/18.04.2024 г. е допусната до търговия на Сегмент за облигации на Основния пазар BSE емисия облигации на „Доверие – обединен холдинг“ АД....

Първо общо събрание на облигационерите на „Доверие – обединен холдинг“ АД

Управителният съвет на „Доверие - обединен холдинг“ АД свиква първо общо събрание на облигационерите, притежаващи конвертируеми облигации от емисия с ISIN код: BG2100033237, на 25.04.2024 г. от 11:00 часа местно време по седалището на Дружеството (8:00 UTC), в гр....

Уведомление от Венцислав Стоев по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от Венцислав Стоев по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за заверена сметка с облигации....

Уведомление от „Телекомплект“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от „Телекомплект“ АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за заверена сметка с облигации....

Успешно приключване на публичното предлагане на емисия конвертируеми облигации

Уведомяваме Ви за успешното приключване на подписката и резултатите от публичното предлагане на емисия конвертируеми облигации на „Доверие – обединен холдинг“ АД, извършено съгласно решения на Управителния съвет от 24.11.2023 г. и 05.01.2024 г. и Проспект за публично...

Годишен финансов отчет към 31.12.2023 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и в електронната медия www.x3news.com годишен финансов отчет към 31.12.2023 г. Желаещите могат да се запознаят с документите на интернет страницата на „Доверие –...

Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и в електронната медия www.x3news.com междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г. Желаещите могат да се запознаят с документите на интернет страницата на...

Уведомление от Болеслав Павлов по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от Болеслав Павлов по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за разпореждане с права за емисия конвертируеми облигации....

Уведомление от Венцислав Стоев по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от Венцислав Стоев по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за записване на конвертируеми облигации....

Уведомление от „Телекомплект“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от "Телекомплект" АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за записване на конвертируеми облигации....

Уведомление от „Телсо“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от "Телсо" АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за записване на конвертируеми облигации....

Уведомление от „Дарик холдинг“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от "Дарик холдинг" АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за получени права за емисия конвертируеми облигации....

Уведомление от Христо Христов по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от Христо Христов по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за получени права за емисия конвертируеми облигации....