Новини

Продажба на „Вета Фарма“ АД

Уведомяваме Ви, че на 08/11/2016 г "Хомоген" АД, ЕИК 121666978 – дъщерно дружество на "Доверие Обединен Холдинг" АД, продаде цялото си участие в капитала на "Вета Фарма" АД, ЕИК 104111084 в размер на 762 300 броя акции, представляващи 16.79% от капитала на...

Годишен финансов отчет към 31.12.2013 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News своя Годишен финансов отчет към 31/12/2013 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр.София, район...

Междинен финансов отчет към 30.09.2016 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен финансов отчет към 30/09/2016 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София, район Изгрев,...

Предоставен депозит от дъщерно дружество

На основание чл.114, ал.12 от ЗППЦК, Ви уведомяваме за предоставен депозит на 17.10.2016 г. от "Хидроизомат" АД, ЕИК 121752517 – дъщерно дружество на "Доверие Обединен Холдинг" АД в размер на 250 000 /двеста и петдесет хиляди/ лева, срок 1 /един/ месец, годишна...

Междинен финансов отчет към 31.12.2013 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен финансов отчет към 31/12/2013 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София, район Изгрев,...

Уведомление по чл.3, т.25 и чл.19 на Регламент 596/2014

Постъпило Уведомление по чл.3, т.25 и чл.19 на Регламент 596/2014 за продажба на 13 200 броя акции от капитала на "Доверие Обединен Холдинг" АД. Място на сключване на сделките – "БФБ София"...

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2016 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 30/06/2016 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София,...

Информационна агенция за разкриване на информация

Съгласно изискванията на чл. 43а от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация и във връзка с чл. 100т, ал.3 от ЗППЦК, Ви информираме, че "ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД...

Междинен финансов отчет към 30.06.2016 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен финансов отчет към 30/06/2016 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София, район Изгрев,...

Вливане на „Расафи“ ЕООД

На 31/05/2016 г в Агенцията по вписванията е регистрирано вливане на "Расафи" ЕООД, гр. София, ЕИК 130531196 в "Индустриален Холдинг Доверие" АД, гр. София, ЕИК 121683066. Двете дружества са дъщерни на "Доверие Обединен холдинг" АД. Преди вливането "Расафи" ЕООД е...