Новини

Годишен финансов отчет към 31.12.2017 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на „БФБ - София" АД и в X3News своя Годишен финансов отчет към 31/12/2017 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД, гр.София, район...

Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на „БФБ - София" АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 31/12/2017 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД, гр....

Уведомление по чл. 3, т. 26 и чл. 19 т. 7 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, т. 26, буква „г" и чл. 19, т. 7 буква „а" на Регламент ЕС 596/2014 от „Телекомплект” АД за залог на 798 640 броя акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг” АД. Дата на залога 23.02.2018 г. Място на регистрация – Централен...

Уведомление

Уведомяваме Ви, че на 07/02/2018 г. е вписано увеличението на капитала на „МЦ Доверие СБТ" ЕООД, ЕИК 202489232 по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под № 20180207170322. В увеличението участва „Доверие - обединен холдинг” АД с...

Междинен финансов отчет към 31.12.2017 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на „БФБ - София" АД и в X3News междинен финансов отчет към 31/12/2017 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД, гр. София, район...

Преобразуване на ВЕКО ЕООД в еднолично акционерно дружество ДОВЕРИЕ ГРИЖА ЕАД

Уведомяваме Ви, че на 19/01/2018 г е вписано преобразуването на „Веко" ЕООД, гр. Троян, ЕИК 110506520 в еднолично акционерно дружество. Новото наименование е „Доверие - грижа" ЕАД, гр. Троян, ЕИК 204956297, едноличен собственик на капитала е „Доверие - обединен...

Уведомление по чл.3, ал.1, т.25 на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 25 на Регламент ЕС 596/2014 от Венцислав Симеонов Стоев за продажба на 900 000 броя акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг" АД, цена 2.090 BGN. Дата на сделката 01.12.2017 г. Място на сключване на сделката – „БФБ -...

Прекратени преговори и отказ от намерение за инвестиция

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД получи предварително писмено разрешение от Националната банка на Молдова за придобиване на значителен дял в размер над 50% (петдесет процента) от капитала на B.C. "Victoriabank" S.A. – банка, регистрирана на територията на Република...

Уведомление по чл.3, ал.1, т.26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл 3, ал 1, т 26, б "г" на Регламент ЕС 596/2014 от "Донев инвестмънтс холдинг" АД за разпореждане със 730 броя акции от капитала на "Доверие - Обединен Холдинг" АД , цена 2.150 BGN. Дата на сделката 12.12.2017 г. Място на сключване на...

Уведомление по чл.3, ал.1, т.26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл 3, ал 1, т 26, б "г" на Регламент ЕС 596/2014 от "Донев инвестмънтс холдинг" АД за разпореждане с 800 броя акции от капитала на "Доверие - Обединен Холдинг" АД , цена 2.150 BGN. Дата на сделката 08.12.2017 г. Място на сключване на сделката...

Уведомление по чл.3, ал.1, т.26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл 3, ал 1, т 26, б "г" на Регламент ЕС 596/2014 от "Донев инвестмънтс холдинг" АД за сключване на сделки с акции от капитала на "Доверие - Обединен Холдинг" АД както следва: Обобщена информация: разпореждане с 1 500 броя акции,...

Уведомление по чл.3, ал.1, т.26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл 3, ал 1, т 26, б "г" на Регламент ЕС 596/2014 от "Донев инвестмънтс холдинг" АД за сключване на сделки с акции от капитала на "Доверие - Обединен Холдинг" АД както следва: Обобщена информация: разпореждане с 500 броя акции, среднопретеглена...

Разкриване на дялово участие

На основание чл 148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа "Доверие Обединен Холдинг" АД (Дружеството) уведомява както следва: На 04/12/2017 г. в "Доверие – Обединен холдинг" АД е постъпило уведомление за значително дялово участие от "Софарма" АД, адрес: гр....

Разкриване на дялово участие

На основание чл 148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа "Доверие Обединен Холдинг" АД (Дружеството) уведомява както следва: На 05/12/2017 г в "Доверие – Обединен холдинг" АД е постъпило уведомление за значително дялово участие от "Софарма" АД, адрес: гр....

Уведомление по чл.3, ал.1, т.26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.26, б. "г" на Регламент ЕС 596/2014 от "Донев инвестмънтс холдинг" АД за сключване на сделки с акции от капитала на "Доверие - Обединен Холдинг" АД както следва: Обобщена информация: разпореждане с 7 000 броя акции,...