Новини

Прекратени преговори и отказ от намерение за инвестиция

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД получи предварително писмено разрешение от Националната банка на Молдова за придобиване на значителен дял в размер над 50% (петдесет процента) от капитала на B.C. "Victoriabank" S.A. – банка, регистрирана на територията на Република...

Уведомление по чл.3, ал.1, т.26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл 3, ал 1, т 26, б "г" на Регламент ЕС 596/2014 от "Донев инвестмънтс холдинг" АД за разпореждане със 730 броя акции от капитала на "Доверие - Обединен Холдинг" АД , цена 2.150 BGN. Дата на сделката 12.12.2017 г. Място на сключване на...

Уведомление по чл.3, ал.1, т.26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл 3, ал 1, т 26, б "г" на Регламент ЕС 596/2014 от "Донев инвестмънтс холдинг" АД за разпореждане с 800 броя акции от капитала на "Доверие - Обединен Холдинг" АД , цена 2.150 BGN. Дата на сделката 08.12.2017 г. Място на сключване на сделката...

Уведомление по чл.3, ал.1, т.26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл 3, ал 1, т 26, б "г" на Регламент ЕС 596/2014 от "Донев инвестмънтс холдинг" АД за сключване на сделки с акции от капитала на "Доверие - Обединен Холдинг" АД както следва: Обобщена информация: разпореждане с 1 500 броя акции,...

Уведомление по чл.3, ал.1, т.26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл 3, ал 1, т 26, б "г" на Регламент ЕС 596/2014 от "Донев инвестмънтс холдинг" АД за сключване на сделки с акции от капитала на "Доверие - Обединен Холдинг" АД както следва: Обобщена информация: разпореждане с 500 броя акции, среднопретеглена...

Разкриване на дялово участие

На основание чл 148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа "Доверие Обединен Холдинг" АД (Дружеството) уведомява както следва: На 04/12/2017 г. в "Доверие – Обединен холдинг" АД е постъпило уведомление за значително дялово участие от "Софарма" АД, адрес: гр....

Разкриване на дялово участие

На основание чл 148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа "Доверие Обединен Холдинг" АД (Дружеството) уведомява както следва: На 05/12/2017 г в "Доверие – Обединен холдинг" АД е постъпило уведомление за значително дялово участие от "Софарма" АД, адрес: гр....

Уведомление по чл.3, ал.1, т.26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.26, б. "г" на Регламент ЕС 596/2014 от "Донев инвестмънтс холдинг" АД за сключване на сделки с акции от капитала на "Доверие - Обединен Холдинг" АД както следва: Обобщена информация: разпореждане с 7 000 броя акции,...

Увеличение на капитала на „МБАЛ Доверие“ АД

Уведомяваме Ви, че на 20/11/2017 г е вписано увеличението на капитала на "МБАЛ Доверие" АД, ЕИК 131372487 по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под № 20171120140957. В увеличението участва "Индустриален Холдинг Доверие" АД с...

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2017 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 30/09/2017 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София,...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т.26 б. „г” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Дарик Академия“ ЕООД за сключване на сделки с акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД както следва: Обобщена информация: продажба на 23 120 броя акции, среднопретеглена цена 2.164...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т.26 б. „г” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Булгарконтрола“ АД за продажба на 10 457 броя с акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, цена 2.20 BGN. Дата на сделките 15.11.2017 г. Място на сключване на сделките – БФБ София...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т.26 б. „г” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпили уведомления по чл.3, ал.1, т.26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за сключване на сделки с акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД както следва: Обобщена информация: придобиване на 1200 броя акции, среднопретеглена...

Междинен финансов отчет към 30.09.2017 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен финансов отчет към 30/09/2017 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София, район Изгрев,...

Вливане на „Комарс инженеринг“ ЕООД

Уведомяваме Ви, че на 12/09/2017 г в Търговския регистър към Агенция по вписванията под номер 20170912140016 е вписано вливане на "Комарс инженеринг" ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 115870734 в "Индустриален Холдинг Доверие" АД, гр. София, ЕИК 121683066. Двете дружества са...