Новини

Покупка на акции от капитала на „Доверие – капитал” АД

Уведомяваме Ви, че на 19.02.2019 г. „Доверие – обединен холдинг” АД, ЕИК 121575489, придоби 1 800 броя акции от капитала на „Доверие - капитал” АД, ЕИК 130362127, представляващи 22.50% от капитала на дружеството. След придобиването участието на група „Доверие” в...

Предоставен депозит от дъщерно дружество

На основание чл.114, ал.13 от ЗППЦК, Ви уведомяваме за предоставен депозит на 15.02.2019 г. от „Доверие - капитал” АД, ЕИК: 130362127 – дъщерно дружество на „Доверие - обединен холдинг” АД, ЕИК 121575489 в размер на 1 800 000 (един милион и осемстотин хиляди) лева,...

Предварителен договор за покупка на 63.8865% от капитала на B.C. Moldindconbank S.A.

Дъщерното дружество на „Доверие – обединен холдинг” АД, „Доверие – инвест“ ЕАД, ЕИК 205426924, сключи предварителен договор за покупка на 63,8865% от капитала на B.C. Moldindconbank S.A. – банка, регистрирана и действаща в Република Молдова с Правителството на...

Вписано намаление на капитала на „Ритон – П“ АД

На основание чл. 114а., ал. 7 във връзка с чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 08.02.2019 г. е вписано намалението на капитала на „Ритон - П“ АД, ЕИК 822106398 по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под №...

Междинен неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД представи на Комисията за финансов надзор, на „БФБ - София" АД и в X3News междинен финансов отчет към 31.12.2018 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД, гр. София, район...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за придобиване на 737 броя акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг“ АД, цена 1.530 BGN. Дата на сделката 21.12.2018 г. Място на сключване на...

Отписване „Хидроизомат“ АД, дъщерно дружество на „Доверие – обединен холдинг“ АД от публичния регистър на КФН

С Решение № 1205 - ПД от 20.12.2018 г. на Комисията за финансов надзор „Хидроизомат“ АД, гр. София, ЕИК: 121732517 - дъщерно дружество на „Доверие – обединен холдинг“ АД се отписва от регистъра на публичните дружества към КФН. Предстои отразяване на промяната в...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за придобиване на 2 745 броя акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг“ АД, цена 1.580 BGN. Дата на сделката 19.12.2018 г. Място на сключване на...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за придобиване на 900 броя акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг АД , цена 1.540 BGN. Дата на сделката 13.12.2018 г. Място на сключване на...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за сключване на сделки с акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг” АД както следва: Обобщена информация: придобиване на 6 194 броя акции, цена 1.540...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за придобиване на 200 броя акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг” АД , цена 1.545 BGN. Дата на сделката 07.12.2018 г. Място на сключване на...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за придобиване на 300 броя акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг” АД , цена 1.550 BGN. Дата на сделката 06.12.2018 г. Място на сключване на...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за придобиване на 8 261 броя акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг“ АД , цена 1.550 BGN. Дата на сделката 05.12.2018 г. Място на сключване на...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за придобиване на 230 броя акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг“ АД , цена 1.540 BGN. Дата на сделката 04.12.2018 г. Място на сключване на...

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2018 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на „БФБ - София" АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 30/09/2018 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр....