Новини

Уведомление за значително дялова участие

На основание чл. 148б. от Закона за публично предлагане на ценни книжа „Доверие Обединен Холдинг”АД (Дружеството) уведомява както следва: На 22.12.2016 г. в “Доверие – Обединен холдинг” АД е постъпило уведомление за значително дялово участие от “Елфарма”АД, адрес: гр....

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, т.26 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Софарма АД за сключени сделки с акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, както следва: придобиване на 689 115 броя акции, единична цена 1.070 BGN. Дата на сделката...

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, т.26 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Софарма АД за придобиване на акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, както следва: 2 300 броя акции, среднопретеглена цена 1.0845 BGN., дата на сделките 19.12.2016 г. 23...

Разкриване на дялово участие

На основание чл. 148б. от Закона за публично предлагане на ценни книжа „Доверие Обединен Холдинг”АД (Дружеството) уведомява както следва: На 21.12.2016 г. в “Доверие – Обединен холдинг” АД е постъпило уведомление за разкриване на дялово участие от “Софарма”АД, адрес:...

Разкриване на дялово участие

На основание чл. 148б. от Закона за публично предлагане на ценни книжа „Доверие Обединен Холдинг”АД (Дружеството) уведомява както следва: На 21.12.2016 г. в “Доверие – Обединен холдинг” АД е постъпило уведомление за разкриване на дялово участие от “Софарма”АД, адрес:...

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, т.26 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Софарма АД за придобиване на 371 600 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, среднопретеглена цена 1.06865 BGN. Дата на сделките 16.12.2016 г. Място на сключване на...

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, т.26 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Елфарма АД за разпореждане с 325 900 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, среднопретеглена цена 1.07019 BGN. Дата на сделките 16.12.2016 г. Място на сключване на...

Уведомление по чл. 3, т.26, буква „г” и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, т.26, буква „г” и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Софарма трейдинг АД за продажба на 3 010 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, среднопретеглена цена 1.0867 BGN. Дата на сделките 19.12.2016 г. Дата на...

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, т.26 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Огнян Иванов Донев за сключени сделки с акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, както следва: придобиване на 500 броя акции, единична цена 1.0560 BGN. Дата на сделката...

Разкриване на дялово участие

На основание чл. 148б. от Закона за публично предлагане на ценни книжа „Доверие Обединен Холдинг” АД (Дружеството) уведомява както следва: На 19.12.2016 г. в “Доверие – Обединен холдинг” АД са постъпили уведомления за разкриване на дялово участие от “Софарма” АД,...

Уведомление по чл. 3, т.26, буква „г” и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, т.26, буква „г” и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Софарма Трейдинг АД за продажба на 52 400 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, единична цена 1.060 BGN. Дата на сделките 16.12.2016 г., дата на сетълмент...

Уведомление по чл. 3, т.26, буква „г” и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, т.26, буква „г” и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Софарма Трейдинг АД за продажба на 50 000 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, среднопретеглена цена 1.0507 BGN. Дата на сделките 15.12.2016 г., дата на...

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, т.26, и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Огнян Иванов Донев за покупка на 36 541 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, единична цена 1.050 BGN. Дата на сделките 15.12.2016 г. Място на сключване на сделките...

Уведомление по чл. 3, т.26, буква „г” и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, т.26, буква „г” и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Софарма Трейдинг АД за продажба на 15.12.2016 г. на 20 000 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, цена 1.076 BGN. Място на сключване на сделките – БФБ...

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, т.26 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Огнян Иванов Донев за продажба на 12.12.2016 г. на 3 000 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, среднопретеглена цена 1.0933 BGN и покупка на 13.12.2016 г. на 3 095...