Новини

Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен финансов отчет към 30/06/2017 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София, район Изгрев,...

Доверие Обединен Холдинг АД – едноличен собственик на „Веко“ ЕООД

Уведомяваме Ви, че на 07/07/2017 г. "Доверие Обединен Холдинг" АД е вписан като едноличен собственик на капитала на "Веко" ЕООД, гр. Троян, ЕИК 110506520 в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството под №...

Окончателен договор за придобиване на „Веко“ ЕООД

Уведомяваме Ви, че днес 27/06/2017 г. „Доверие Обединен Холдинг“ АД е подписал окончателен договор за придобиване на 100% от капитала на „Веко“ ЕООД, гр. Троян, ЕИК 110506520. Това обстоятелство подлежи на вписване в Търговския регистър в законоустановените...

Прехвърляне на акции по лични подсметки на акционерите в Централен депозитар АД

Уважаеми акционери, Уведомяваме Ви, че ИП „Финансова къща Евър“ АД няма да обслужва акционерите на Доверие Обединен Холдинг АД по повод придобитите акции от увеличението на капитала, считано от 26/06/2017 г. На 26/06/2017 г. ИП „Финансова къща Евър“ АД, ще прехвърли...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т.25 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.25 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Огнян Иванов Донев за сключване на сделки с акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД както следва: Обобщена информация: разпореждане с 500 броя акции, среднопретеглена...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т.25 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.25 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Огнян Иванов Донев за придобиване на 300 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД , цена 1.7350 BGN. Дата на сделката 14.06.2017 г. Място на сключване на сделката...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т.25 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.25 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Огнян Иванов Донев за разпореждане с 300 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД , цена 1.7970 BGN. Дата на сделката 13.06.2017 г. Място на сключване на сделката...

Предоставен депозит от дъщерно дружество

На основание чл.114, ал.12 от ЗППЦК, Ви уведомяваме за предоставен депозит на 12.06.2017 г. от “Доверие Капитал”АД, ЕИК 130362127 – дъщерно дружество на “Доверие Обединен Холдинг” АД, ЕИК 121575489 в размер на 4 000 000 / четири милиона /лева, срок 1 /една / година,...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т.25 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.25 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Огнян Иванов Донев за сключване на сделки с акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД както следва: Обобщена информация: придобиване на 500 броя акции, среднопретеглена...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т.25 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.25 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Огнян Иванов Донев за придобиване на 300 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД , цена 1.8010 BGN. Дата на сделката 12.06.2017 г. Място на сключване на сделката...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т.25 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.25 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Огнян Иванов Донев за придобиване на 500 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, цена 1.6900 BGN. Дата на сделката 08.06.2017 г. Място на сключване на сделката –...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т.26, буква г) и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.26, буква г) и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Елфарма АД за сключване на сделки с акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД както следва: Обобщена информация: придобиване на 1 000 броя акции,...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т.26, буква г) и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.26, буква г) и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Елфарма АД за придобиване на 1 000 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, цена 2.0350 BGN. Дата на сделката 07.06.2017 г. Място на сключване на...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т.25 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.25 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Огнян Иванов Донев за придобиване на 2 000 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, цена 1.8000 BGN. Дата на сделката 07.06.2017 г. Място на сключване на сделката...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т.25 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.25 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Огнян Иванов Донев за сключени сделки с акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, както следва: Обобщена информация: придобиване на 2 500 броя акции, среднопретеглена...