Новини

Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 31/12/2016 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София,...

Вписано увеличение на капитала на МБАЛ Доверие АД

На основание чл. 114а., ал.7 във връзка с чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 10.02.2017 г. е вписано увеличението на капитала на „МБАЛ Доверие“ АД, ЕИК 131372487 по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под №...

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.7 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, т.26 и чл.19 т.7 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Телсо АД за залог на 713 677 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД. Дата на залога 06.02.2017 г. Място на регистрация – Централен депозитар...

Междинен финансов отчет към 31.12.2016 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен финансов отчет към 31/12/2016 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София, район Изгрев,...

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, т.26 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Телекомплект АД за сключени сделки с акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, както следва: Разпореждане общо с 201 360 броя акции, среднопретеглена цена 1.09359 BGN. Дата...

Уведомление по чл. 3, т.26, буква „г” и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, т.26, буква „г” и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Софарма трейдинг АД за продажба на 762 233 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, среднопретеглена цена 1.0900 BGN. Дата на сделките 21.12.2016 г. Дата на...

Разкриване на дялово участие

На основание чл. 148б. от Закона за публично предлагане на ценни книжа „Доверие Обединен Холдинг”АД (Дружеството) уведомява както следва: На 23.12.2016 г. в “Доверие – Обединен холдинг” АД е постъпило уведомление за значително дялово участие от “Софарма”АД, адрес: гр....

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, т.26 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Софарма АД за сключени сделки с акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, както следва: придобиване на 10 278 броя акции, среднопретеглена цена 1.0982 BGN. Дата на сделките...

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, т.26 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Софарма АД за придобиване на 759 630 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, , единична цена 1.090 BGN. Дата на сделката 21.12.2016 г. Място на сключване на сделката –...

Уведомление по чл. 3, т.26, буква „г” и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, т.26, буква „г” и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Софарма трейдинг АД за продажба на 4 350 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, единична цена 1.1000 BGN. Дата на сделките 20.12.2016 г. Дата на сетълмент...

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, т.26 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Огнян Иванов Донев за сключени сделки с акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, както следва: разпореждане с 750 броя акции, единична цена 1.1200 BGN. Дата на сделката...

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, т.26 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Елфарма АД за продажба на 700 000 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, среднопретеглена цена 1.0700 BGN, дата на сделките 19.12.2016 г. и продажба на 842 100 броя...

Уведомление за значително дялова участие

На основание чл. 148б. от Закона за публично предлагане на ценни книжа „Доверие Обединен Холдинг”АД (Дружеството) уведомява както следва: На 22.12.2016 г. в “Доверие – Обединен холдинг” АД е постъпило уведомление за значително дялово участие от “Елфарма”АД, адрес: гр....

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, т.26 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Софарма АД за сключени сделки с акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, както следва: придобиване на 689 115 броя акции, единична цена 1.070 BGN. Дата на сделката...

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, т.26 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Софарма АД за придобиване на акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, както следва: 2 300 броя акции, среднопретеглена цена 1.0845 BGN., дата на сделките 19.12.2016 г. 23...