Новини

Уведомление по чл. 3, т.26, буква „г” и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, т.26, буква „г” и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Софарма Трейдинг АД за продажба на 15.12.2016 г. на 20 000 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, цена 1.076 BGN. Място на сключване на сделките – БФБ...

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, т.26 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Огнян Иванов Донев за продажба на 12.12.2016 г. на 3 000 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, среднопретеглена цена 1.0933 BGN и покупка на 13.12.2016 г. на 3 095...

Уведомление по чл. 3, т.26, буква „г” и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, т.26, буква „г” и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Софарма Трейдинг АД за продажба на 12.12.2016 г. на 12 300 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, среднопретеглена цена 1.0421 BGN. Място на сключване на...

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, т.26, и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Огнян Иванов Донев за продажба на 08.12.2016 г. на 3 100 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, среднопретеглена цена 1.0678 BGN и продажба на 09.12.2016 г. на 3 400...

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, т.26, и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от Огнян Иванов Донев за продажба на 06.12.2016 г. на 2 000 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, единична цена 0.9900 BGN и продажба на 07.12.2016 г. на 1 400 броя...

Уведомление по чл.3, т.26, буква Г и чл.19 т.1 а на Регламент 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, т.26, буква Г и чл.19 т.1 а на Регламент 596/2014 от Софарма Трейдинг АД за продажба на 25 000 броя акции от капитала на Доверие - Обединен Холдинг АД, единична цена 0.950 BGN. Място на сключване на сделките – БФБ София...

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2016 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 30/09/2016 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София,...

Погасяване на задължения между дъщерни дружества

Уведомяваме Ви, че на 15/11/2016 г "Доверие Енергетика" АД, ЕИК 106621827 погаси частично задължение в размер на 165 700 /сто шестдесет и пет хиляди и седемстотин/ лева към "Индустриален Холдинг Доверие" АД, ЕИК 121683066. Източник на средствата са сделки с движимо и...

Продажба на „Вета Фарма“ АД

Уведомяваме Ви, че на 08/11/2016 г "Хомоген" АД, ЕИК 121666978 – дъщерно дружество на "Доверие Обединен Холдинг" АД, продаде цялото си участие в капитала на "Вета Фарма" АД, ЕИК 104111084 в размер на 762 300 броя акции, представляващи 16.79% от капитала на...

Междинен финансов отчет към 30.09.2016 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен финансов отчет към 30/09/2016 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София, район Изгрев,...

Предоставен депозит от дъщерно дружество

На основание чл.114, ал.12 от ЗППЦК, Ви уведомяваме за предоставен депозит на 17.10.2016 г. от "Хидроизомат" АД, ЕИК 121752517 – дъщерно дружество на "Доверие Обединен Холдинг" АД в размер на 250 000 /двеста и петдесет хиляди/ лева, срок 1 /един/ месец, годишна...

Уведомление по чл.3, т.25 и чл.19 на Регламент 596/2014

Постъпило Уведомление по чл.3, т.25 и чл.19 на Регламент 596/2014 за продажба на 13 200 броя акции от капитала на "Доверие Обединен Холдинг" АД. Място на сключване на сделките – "БФБ София"...

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2016 г.

"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 30/06/2016 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр. София,...