Новини

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за придобиване на 2 745 броя акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг“ АД, цена 1.580 BGN. Дата на сделката 19.12.2018 г. Място на сключване на...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за придобиване на 900 броя акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг АД , цена 1.540 BGN. Дата на сделката 13.12.2018 г. Място на сключване на...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за сключване на сделки с акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг” АД както следва: Обобщена информация: придобиване на 6 194 броя акции, цена 1.540...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за придобиване на 200 броя акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг” АД , цена 1.545 BGN. Дата на сделката 07.12.2018 г. Място на сключване на...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за придобиване на 300 броя акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг” АД , цена 1.550 BGN. Дата на сделката 06.12.2018 г. Място на сключване на...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за придобиване на 8 261 броя акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг“ АД , цена 1.550 BGN. Дата на сделката 05.12.2018 г. Място на сключване на...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за придобиване на 230 броя акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг“ АД , цена 1.540 BGN. Дата на сделката 04.12.2018 г. Място на сключване на...

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2018 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на „БФБ - София" АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 30/09/2018 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр....

Междинен финансов отчет към 30.09.2018 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД представи на Комисията за финансов надзор, на „БФБ - София" АД и в X3News междинен финансов отчет към 30.09.2018 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД, гр. София, район...

Предоставен депозит между дъщерни дружества

На основание чл. 114, ал. 13 от ЗППЦК, Ви уведомяваме за предоставен депозит на 01.10.2018 г. от „Ритон - П” АД, ЕИК: 822106398 на „Индустриален холдинг - Доверие” АД, ЕИК: 121683066 в размер на 2 000 000 (два милиона) лева, падеж 02.03.2019 г., годишна лихва 0.6%...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за придобиване на 1000 броя акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг“ АД , цена 1.600 BGN. Дата на сделката 10.09.2018 г. Място на сключване на...

Извънредно общо събрание на акционерите

С настоящото Ви уведомяваме, че поради липса на кворум извънредното общо събрание на акционерите на „Доверие - обединен холдинг" АД не беше проведено на първоначално обявената дата в поканата за свикването му, а именно 28 август 2018 г. На основание чл. 227, ал. 3 от...