Новини

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2018 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на „БФБ - София" АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 30/09/2018 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД гр....

Междинен финансов отчет към 30.09.2018 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД представи на Комисията за финансов надзор, на „БФБ - София" АД и в X3News междинен финансов отчет към 30.09.2018 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД, гр. София, район...

Предоставен депозит между дъщерни дружества

На основание чл. 114, ал. 13 от ЗППЦК, Ви уведомяваме за предоставен депозит на 01.10.2018 г. от „Ритон - П” АД, ЕИК: 822106398 на „Индустриален холдинг - Доверие” АД, ЕИК: 121683066 в размер на 2 000 000 (два милиона) лева, падеж 02.03.2019 г., годишна лихва 0.6%...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за придобиване на 1000 броя акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг“ АД , цена 1.600 BGN. Дата на сделката 10.09.2018 г. Място на сключване на...

Извънредно общо събрание на акционерите

С настоящото Ви уведомяваме, че поради липса на кворум извънредното общо събрание на акционерите на „Доверие - обединен холдинг" АД не беше проведено на първоначално обявената дата в поканата за свикването му, а именно 28 август 2018 г. На основание чл. 227, ал. 3 от...

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2018 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на „БФБ - София" АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 30/06/2018 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД, гр....

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за разпореждане с 1000 броя акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг“ АД, цена 1.780 BGN. Дата на сделката 10.08.2018 г. Място на сключване на...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за придобиване на 1000 броя акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг“ АД, цена 1.750 BGN. Дата на сделката 08.08.2018 г. Място на сключване на...

Покупка на 45% от капитала на Доверие Брико АД

Уведомяваме Ви, че на 07/08/2018 г. „Доверие - капитал" АД, ЕИК 130362127 – дъщерно дружество на „Доверие - обединен холдинг" АД, придоби 7 425 броя акции от капитала на „Доверие - брико" АД, ЕИК 130006992, представляващи 45.00% от капитала на дружеството. След...

Междинен финансов отчет към 30.06.2018 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД представи на Комисията за финансов надзор, на „БФБ - София" АД и в X3News междинен финансов отчет към 30.06.2018 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД, гр. София, район...

Сключен договор за продажба на недвижими имоти

Съгласно уведомление от „Ритон - П" АД, получено на 03/07/2018 г. на 28/06/2018 г. „Ритон - П" АД в качеството си на продавач сключи сделка, попадаща в хипотезата на чл. 114, ал. 3, т. 1, буква а) от ЗППЦК, а именно договор за продажба на недвижими имоти, при която е...

Разкриване на дялово участие

Уведомяваме Ви, че на 26/06/2018 г. „Индустриален холдинг - Доверие" АД, ЕИК 121683066 – дъщерно дружество на „Доверие - обединен холдинг" АД, придоби 47 476 броя акции от капитала на „Хидроизомат" АД, представляващи 1.59%. След придобиването участието на...