Новини

Молдинконбанк отново със силни резултати

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към края на месец Октомври 2020 г. дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A. отново отчита силни финансови резултати. Оперативната печалба на банката е 57 млн. лева, а нетната печалба отбелязва ръст от 20% на месечна...

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2020 г.

„Доверие – обединен холдинг” АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ – София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2020 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса „Доверие – обединен холдинг” АД гр. София,...

Междинен неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2020 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ – София АД и в X3News междинен финансов отчет към 30.09.2020 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „Доверие – обединен холдинг“ АД гр. София, район Изгрев,...

Молдиндконбанк следва възходяща тенденция в резултатите си

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към трето тримесечие дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A. продължава да следва възходяща тенденция във финансовите си резултати. Оперативната печалба на банката достига 49,7 млн. лева, а отчетената нетната...

Вписано заличаването на „ЗФ Здраве“ ЕАД

Уведомяваме Ви, че на 07.10.2020 г. е вписано заличаването на „ЗФ Здраве“ ЕАД – в ликвидация, ЕИК 121354081 в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ поради приключване на процедурата по ликвидация. Вписване...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент  ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД  за сключване на сделки с акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг“ АД както следва: Обобщена информация: разпореждане с 567 броя акции от капитала...

Молдиндконбанк продължава да отчита силни резултати

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към края на месец Август 2020 г. дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A. продължава да отчита силни финансови резултати. Оперативната печалба на банката достига 43,8 млн. лева, а нетната печалба отбелязва ръст от...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент  ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД  за сключване на сделки с акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг“ АД както следва: Обобщена информация: придобиване на 32500 броя акции от...

Молдиндконбанк със стабилни резултати в кризата

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява, че за първите 7 месеца на 2020 година, дъщерното дружество B.C. Moldindconbank S.A. демонстрира позитивна динамика на финансовите си индикатори и нивата на печалба, а именно: Оперативната печалба на банката е в размер на 37,6...

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2020 г.

​ „Доверие – обединен холдинг” АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ – София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2020 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса „Доверие – обединен холдинг” АД гр. София,...

Междинен неконсолидиран финансов отчет към 30.06.2020 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ - София АД и в X3News междинен финансов отчет към 30.06.2020 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „Доверие – обединен холдинг“ АД гр. София, район Изгрев,...

Медицински център – „Доверие“ АД придоби 100% от капитала на „Амбулатория за специализирана медицинска помощ – МЦ СОФИЯ 2000” ЕООД

Уведомяваме Ви, че на 23.07.2020 г. „Медицински център - Доверие“ АД, ЕИК 131447502 - дъщерно дружество на “Доверие – обединен холдинг“ АД, придоби 100%  от капитала на „АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМOЩ-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СОФИЯ 2000” ЕООД, ЕИК 130077092....