Новини

Уведомление от „Телекомплект“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от "Телекомплект" АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за получени права за емисия конвертируеми облигации....

Уведомление от Венцислав Стоев по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от Венцислав Стоев по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за получени права за емисия конвертируеми облигации....

Уведомление от „Телсо“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от "Телсо" АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за получени права за емисия конвертируеми облигации....

Уведомление от Болеслав Павлов по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от Болеслав Павлов по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за получени права за емисия конвертируеми облигации....

Дневен ред на общото събрание на акционерите на BC Moldindconbank S.A.

Уведомяваме Ви, че на 12.02.2024 г. „Доверие – инвест” ЕАД получи официално материалите за извънредното общо събрание на акционерите на BC „Moldindconbank” S.A., насрочено за 22.02.2024 г. В материалите по точка единствена от дневния ред „Разпределение на годишната...

Одобрен график на предлагането на емисия конвертируеми облигации на „Доверие – обединен холдинг“ АД

Уведомяваме Ви, че съгласно писмо с изх. № 173/12.02.2024 г. от „Българска фондова борса“ АД, на основание чл. 34, ал. 3 във връзка с чл. 32, ал. 2 от Част III „Правила за допускане до търговия“ от Правилника за дейността на „Българска фондова борса“ АД, с нареждане...

Уведомление за публикуван проспект на „Доверие – обединен холдинг“ АД

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява, че проспектът за публично предлагане на емисия конвертируеми необезпечени облигации на дружеството от 05.01.2024 г., одобрен с Решение № 46-Е/25.01.2024 г. на Комисията за финансов надзор, е публикуван на уебсайтовете на...

Съобщение за публично предлагане по чл. 89т, ал. 1 и 2 от ЗППЦК

„Доверие – обединен холдинг“ АД на основание чл. 89т, ал. 1 и 2 от ЗППЦК уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане на 200 000 броя поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени, свободнопрехвърляеми, конвертируеми...

Междинен неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и в електронната медия www.x3news.com междинен неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г. Желаещите могат да се запознаят с документите на интернет страницата...

Уведомление за одобрен проспект на „Доверие – обединен холдинг“ АД

Уведомяваме Ви, че с Решение № 46-Е от 25.01.2024 г. Комисията за финансов надзор (КФН) одобри проспект за публично предлагане на емисия конвертируеми облигации на „Доверие – обединен холдинг“ АД и вписа посочената емисия облигации, предмет на публично предлагане, в...

Награда от Българска фондова борса

„Доверие – обединен холдинг“ АД е най-ликвидният емитент на сегмент Standard на Основния пазар на Българска фондова борса за 2023 година. Грамотата за първото място в категорията беше връчена на изпълнителния директор на дружеството Александър Христов по време на...

Допълнение на решение на Управителния съвет за издаване на емисия конвертируеми облигации

Уведомяваме Ви, че на 05.01.2024 г. Управителният съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД прие решение за допълнение на предходно свое решение от 24.11.2023 г. за издаване на емисия конвертируеми облигации при условията на първично публично предлагане Уведомление –...

„Доверие – обединен холдинг“ АД подкрепя за поредна година благотворителната инициатива „Българската Коледа“

Присъединяваме се към 21-то издание на кампанията под надслов „Дари надежда на дете в беда“ в подкрепа на детската хирургия. Да проявим хуманност, инвестирайки в най-ценния капитал – здравето на...