Новини

Известие относно резултатите от офертата за задължително придобиване по отношение на акциите, емитирани от ТБ „Молдиндконбанк“ СА [BC Moldindconbank S.A.] / Avizul privind rezultatele ofertei de preluare obligatorie în privinţa acţiunilor emise de BC Moldindconbank S.A.

Известие относно резултатите от офертата за задължително придобиване по отношение на акциите, емитирани от ТБ „Молдиндконбанк“ СА [BC Moldindconbank S.A.] Вид на предложението за придобиване: Предложение за задължително придобиване Период на осъществяване на...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т. 26, б. „г“ на Регламент  ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД  за сключване на сделки с акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг“ АД както следва:Обобщена информация: придобиване на 5000 броя акции от капитала...

На 29.05.2019 г., в съответствие с молдовското законодателство, дъщерното дружество на „Доверие – обединен холдинг” АД, „Доверие – инвест“ ЕАД, ЕИК 205426924, отправи задължително търгово предложение за изкупуване на акциите на миноритарните акционери в дъщерното му дружество B.C. Moldindconbank S.A. / On 29.05.2019, in compliance with the Moldovan legislation, the subsidiary of „Doverie – Obedinen Holding” J.S.C., „Doverie – Invest” J.S.C., UIC 205426924, made a mandatory takeover bid for the purchase of the shares of the minority shareholders of its subsidiary B.C. Moldindconbank S.A.

На 29.05.2019 г., в съответствие с молдовското законодателство, дъщерното дружество на „Доверие – обединен холдинг” АД, „Доверие – инвест“ ЕАД, ЕИК 205426924, отправи задължително търгово предложение за изкупуване на акциите на миноритарните акционери в дъщерното му...

Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2019 г.

„Доверие – обединен холдинг” АД представи на Комисията за финансов надзор, на „БФБ - София" АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2019 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „Доверие – обединен холдинг” АД гр....

Уведомление от „Доверие – обединен холдинг” АД

На основание чл.114, ал.13 от ЗППЦК, Ви уведомяваме за предоставен депозит на 09.05.2019 г. от „Индустриален холдинг - Доверие” АД, ЕИК: 121683066  – дъщерно дружество на „Доверие - обединен холдинг” АД, ЕИК 121575489 в размер на 3,919,352.80 (три милиона деветстотин...

Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г.

„Доверие – обединен холдинг” АД представи на Комисията за финансов надзор, на „БФБ - София” АД и в X3News Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „Доверие – обединен холдинг” АД, гр....

Междинен неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2019 г.

„Доверие – обединен холдинг” АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен финансов отчет към 31.03.2019 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „Доверие – обединен холдинг” АД гр. София, район Изгрев,...

На 22.03.2019 г. приключи сетълментът на сделката за придобиването на 3 173 751 броя акции или 63,8865% от капитала на B.C. Moldindconbank S.A.

На 22.03.2019 г. приключи сетълмeнтът на сделката, сключена от дъщерното дружество на „Доверие – обединен холдинг” АД, „Доверие – инвест“ ЕАД, ЕИК 205426924, с предмет придобиването на 3 173 751 броя акции или 63,8865% от капитала на B.C. Moldindconbank S.A. – банка,...

Сключен договор за покупко-продажбата на 3 173 751 броя акции или 63,8865% от капитала на B.C. Moldindconbank S.A.

На 18.03.2019 г., дъщерното дружество на „Доверие – обединен холдинг” АД, „Доверие – инвест“ ЕАД, ЕИК 205426924, спечели на публичния търг, проведен на регулирания пазар на Молдовската фондова борса, с предмет продажбата на 3 173 751 броя акции или 63,8865% от...

Годишен финансов отчет към 31.12.2018 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД представи на Комисията за финансов надзор, на „БФБ - София” АД и в X3News Годишен финансов отчет към 31.12.2018 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД, гр.София, район...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Телекомплект“ АД за придобиване на 50 броя акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг“ АД, цена 2.6800 BGN. Дата на сделката 05.03.2019 г. Място на сключване на сделката – „БФБ -...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Телсо“ АД. Обобщена информация: придобиване на 38 003 броя акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг“ АД, цена 2.6900 BGN. Дата на сделката 28.02.2019 г. Място на сключване на...