Новини

Продажба на дружествени дялове

Уведомяваме Ви, че на 17/06/2018 г е вписана продажба на дружествени дялове от капитала на „Медикъл сървисиз" ЕООД, ЕИК 204017604. Продавач е „Доверие - обединен холдинг АД" АД, купувач е „МБАЛ – Доверие" АД, ЕИК 131372487. Едноличен собственик на капитала става „МБАЛ...

Разкриване на дялово участие

Уведомяваме Ви, че на 18/06/2018 г. „Доверие - обединен холдинг" АД, продаде 419970 броя акции от капитала на „Хидроизомат" АД, представляващи 14.05%. След продажбата дялът на „Доверие - обединен холдинг" АД в капитала на „Хидроизомат" АД е...

Разкриване на дялово участие

Уведомяваме Ви, че на 18/06/2018 г. „Индустриален холдинг - Доверие" АД, ЕИК 121683066 – дъщерно дружество на „Доверие - обединен холдинг" АД, придоби 419370 броя акции от капитала на „Хидроизомат" АД, представляващи 14.03%. След придобиването участието на...

Разкриване на дялово участие

Уведомяваме Ви, че на 14/06/2018 г. „Индустриален холдинг - Доверие" АД, ЕИК 121683066 – дъщерно дружество на „Доверие - обединен холдинг" АД, придоби 433 154 броя акции от капитала на „Хидроизомат" АД, представляващи 14.49%. След придобиването участието на...

Общо събрание на акционерите

С настоящото Ви уведомяваме, че поради липса на кворум Годишното общо събрание на акционерите на „Доверие - обединен холдинг” АД не беше проведено на първоначално обявената дата в поканата за свикването му, а именно 15 юни 2018 г. На основание чл. 227, ал. 3 от...

Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2018 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на „БФБ - София" АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 31/03/2018 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД, гр....

Предоставен депозит от дъщерно дружество

На основание чл. 114, ал. 13 от ЗППЦК, Ви уведомяваме за предоставен депозит на 09/05/2018 г. от „ОЗОФ Доверие" ЗАД АД, ЕИК 121911566 – дъщерно дружество на „Доверие - обединен холдинг" АД, ЕИК 121575489 в размер на 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева, срок 2 (два)...

Междинен финансов отчет към 31.03.2018 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на „БФБ - София" АД и в X3News междинен финансов отчет към 31/03/2018 г.  Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД, гр. София, район...

Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на „БФБ - София" АД и в X3News Годишен консолидиран финансов отчет към 31/12/2017 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД, гр.София,...

Разкриване на дялово участие

Уведомяваме Ви, че на 26/03/2018 „Индустриален холдинг - Доверие" АД, ЕИК 121683066 – дъщерно дружество на „Доверие - обединен холдинг" АД, придоби 39 000 броя акции от капитала на „Хидроизомат" АД, представляващи 1.30%. След придобиването участието на „Индустриален...

Сключен договор за покупко продажба на дружествени дялове

На основание чл. 114а , ал. 7 във връзка с чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 14/03/2018 г. е сключен договор за покупко – продажба на дружествени дялове между „Доверие - обединен холдинг" АД – продавач и „Медицински център Доверие" АД, ЕИК 131447502 –...

Годишен финансов отчет към 31.12.2017 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на „БФБ - София" АД и в X3News своя Годишен финансов отчет към 31/12/2017 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД, гр.София, район...