Новини

Уведомление за значително дялово участие

На основание чл. 148б. от Закона за публично предлагане на ценни книжа „Доверие - обединен холдинг” АД (Дружеството) уведомява както следва:        На 12.12.2019 г. в “Доверие – обединен холдинг” АД е постъпило уведомление за значително дялово участие от “Софарма” АД,...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент  ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД  за сключване на сделки с акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг“ АД както следва:Обобщена информация: придобиване на 7500 броя акции от капитала...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент  ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД  за сключване на сделки с акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг“ АД както следва:Обобщена информация: придобиване на 2030 броя акции от капитала...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент  ЕС 596/2014 от „Телсо“ АД за придобиване на 350 броя акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг“ АД, цена 3.06 BGN.  Дата на сделката 06.12.2019 г.Място на сключване на сделката – „БФБ - София"...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал.1, т. 26, б. „г“ на Регламент  ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за придобиване на 250 броя акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг“ АД, цена 3.10 BGN.  Дата на сделката 09.12.2019 г.Място на сключване на...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент  ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД  за сключване на сделки с акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг“ АД както следва:Обобщена информация: придобиване на 700 броя акции от капитала...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент  ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД  за сключване на сделки с акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг“ АД както следва:Обобщена информация: придобиване на 470 броя акции от капитала...

Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент  ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД  за сключване на сделки с акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг“ АД както следва:Обобщена информация: придобиване на 550 броя акции от капитала...

Одобрен нов Надзорен съвет на B.C. Moldindconbank S.A.

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява, че на 29.11.2019 г. беше одобрен новият Надзорен съвет на B.C. Moldindconbank S.A. „Доверие – инвест“ ЕАД – дъщерно дружество на „Доверие – обединен холдинг“ АД, притежава 77,63% от капитала на B.C. Moldindconbank...

Уведомление по чл.3, ал.1, т.26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.26, б. „г“ на Регламент  ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД  за сключване на сделки с акции от капитала на „Доверие обединен Холдинг“ АД както следва:Обобщена информация: придобиване на 10 000 броя акции от капитала на...

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2019 г.

„Доверие – обединен холдинг” АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2019 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „Доверие – обединен холдинг” АД, гр. София,...

Уведомление за значително дялово участие

На основание чл. 148б. от Закона за публично предлагане на ценни книжа „Доверие - обединен холдинг” АД (Дружеството) уведомява както следва:        На 08.11.2019 г. в “Доверие – обединен холдинг” АД е постъпило уведомление за значително дялово участие от “Софарма” АД,...