Новини

Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2018 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на „БФБ - София" АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 31/03/2018 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД, гр....

Предоставен депозит от дъщерно дружество

На основание чл. 114, ал. 13 от ЗППЦК, Ви уведомяваме за предоставен депозит на 09/05/2018 г. от „ОЗОФ Доверие" ЗАД АД, ЕИК 121911566 – дъщерно дружество на „Доверие - обединен холдинг" АД, ЕИК 121575489 в размер на 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева, срок 2 (два)...

Междинен финансов отчет към 31.03.2018 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на „БФБ - София" АД и в X3News междинен финансов отчет към 31/03/2018 г.  Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД, гр. София, район...

Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на „БФБ - София" АД и в X3News Годишен консолидиран финансов отчет към 31/12/2017 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД, гр.София,...

Разкриване на дялово участие

Уведомяваме Ви, че на 26/03/2018 „Индустриален холдинг - Доверие" АД, ЕИК 121683066 – дъщерно дружество на „Доверие - обединен холдинг" АД, придоби 39 000 броя акции от капитала на „Хидроизомат" АД, представляващи 1.30%. След придобиването участието на „Индустриален...

Сключен договор за покупко продажба на дружествени дялове

На основание чл. 114а , ал. 7 във връзка с чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 14/03/2018 г. е сключен договор за покупко – продажба на дружествени дялове между „Доверие - обединен холдинг" АД – продавач и „Медицински център Доверие" АД, ЕИК 131447502 –...

Годишен финансов отчет към 31.12.2017 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на „БФБ - София" АД и в X3News своя Годишен финансов отчет към 31/12/2017 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД, гр.София, район...

Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на „БФБ - София" АД и в X3News междинен консолидиран финансов отчет към 31/12/2017 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД, гр....

Уведомление по чл. 3, т. 26 и чл. 19 т. 7 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, т. 26, буква „г" и чл. 19, т. 7 буква „а" на Регламент ЕС 596/2014 от „Телекомплект” АД за залог на 798 640 броя акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг” АД. Дата на залога 23.02.2018 г. Място на регистрация – Централен...

Уведомление

Уведомяваме Ви, че на 07/02/2018 г. е вписано увеличението на капитала на „МЦ Доверие СБТ" ЕООД, ЕИК 202489232 по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под № 20180207170322. В увеличението участва „Доверие - обединен холдинг” АД с...

Междинен финансов отчет към 31.12.2017 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на „БФБ - София" АД и в X3News междинен финансов отчет към 31/12/2017 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД, гр. София, район...

Преобразуване на ВЕКО ЕООД в еднолично акционерно дружество ДОВЕРИЕ ГРИЖА ЕАД

Уведомяваме Ви, че на 19/01/2018 г е вписано преобразуването на „Веко" ЕООД, гр. Троян, ЕИК 110506520 в еднолично акционерно дружество. Новото наименование е „Доверие - грижа" ЕАД, гр. Троян, ЕИК 204956297, едноличен собственик на капитала е „Доверие - обединен...