Новини

Междинен неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2021 г.

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и в електронната медия www.x3news.com междинен неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2021 г. Желаещите могат да се запознаят с документите на интернет страницата...

Търгово предложение за закупуване на акции на „Марицатекс” АД

„ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ – ДОВЕРИЕ“ АД като акционер, притежаващ 422 247 броя акции, представляващи 90.05 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на „Марицатекс” АД, ЕИК: 115025302, на основание чл. 149, ал. 6, предложение второ и чл. 149a, ал. 1 от ЗППЦК,...

B.C. Moldindconbank S.A. удвоява печалбата спрямо година по-рано

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към края на месец ноември на 2021 г. дъщерното дружество BC Moldindconbank S.A. постига двоен ръст на печалбата си.Приходите от дейността нарастват с над 20% спрямо аналогичния период на миналата година, като са в размер...

Изплащане на суми от продажба на неупражнени права на „Доверие – обединен холдинг“ АД

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява, че от 04.01.2022 г. започва изплащането на суми от продажба на служебен аукцион на неупражнените права на „Доверие – обединен холдинг“ АД, ISIN: BG4000003211, издадени в процедурата по увеличение на капитала на дружеството от...

Уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира за постъпило уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД по член 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за сделка от 16.12.2021 г....

Годишни награди на АДВИБ

На 13.12.2021 г. Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България раздаде годишните награди за най-добри постижения в професията. С поощряваща награда „Изгряваща звезда“ за млад директор за връзки с инвеститорите бе отличена Ваня Атанасова – директор за...