Одитори

Общото събрание на акционерите, проведено на 18.06.2019 г. избра специализирано одиторско предприятие „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД да завери годишните финансови отчети на „Доверие – обединен холдинг” АД.

„ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД е одиторско дружество, вписано под № 017 в регистъра на Института на дипломираните експерт – счетоводители (ИДЕС) в България. Одиторското дружество е създадено на 25.03.1999 г. с първоначално наименование „БИЕКС ОДИТ“ ООД. През 2007 г. то е прието за член на HLB International, международна мрежа за одит, счетоводни, данъчни услуги и консултации (www.hlbi.com). На 13.06.2008 г. дружеството е преименувано на „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД.

Екипът на „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД спазва установените професионални и етични норми, утвърдените процедури и стандарти.

Клиентите на „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД са от отрасли: енергетика, застраховане, пенсионно осигуряване, строителство, транспорт, лека промишленост, медия, селско стопанство и други.

Преобладаваща част от клиентите прилагат като счетоводна база Международните счетоводни стандарти и Международните стандарти за финансово отчитане.