За холдинга

„Доверие – обединен холдинг” АД е една от най-големите холдингови структури в България, обединяваща дружества от различни отрасли на икономиката в няколко населени места на територията на България и BC Moldindconbank S.A. – втората по големина банка в Република Молдова. „Доверие – обединен холдинг” АД е публично дружество, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса.

За нас

Основната дейност на холдинга е свързана е придобиване, управление, оценка и продажба на дялове и/или акционерни участия в български и чуждестранни дружества – юридически лица, участия под каквато и да е форма в други местни и/или чуждестранни търговски дружества, и/или в тяхното управление; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти; отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; извършване на всякаква друга търговска дейност, за която няма забрана със закон.

Холдингът упражнява контрол върху множество дружества, работещи в следните сектори:

  • здравеопазване и медицински услуги;
  • търговия със стоки от вида „Направи си сам”;
  • здравно застраховане;
  • жилищно строителство и промишленост със строителни материали;
  • винопроизводство;
  • производство на перилни препарати и битова химия;
  • отдаване под наем на движими и недвижими активи.