История

„Доверие – обединен холдинг” АД (ДОХ АД) е наследник на Обединен български приватизационен фонд „Доверие” АД (ОБПФ „Доверие” АД).

  • През 1996 г. седем компании под ръководството на Олег Недялков и Обединена Българска Банка (ОББ) АД създават ОБПФ „Доверие” АД. Основателите са: ОББ АД, Държавен застрахователен институт, „Дарик Радио” АД, „Финансова къща Евър” АД, „ЛИМЕКС търговска група” АД (специализирана в сферата на образованието и преквалификацията), „Андема” АД (редактори на един от специализираните икономически вестници в България) и „Креста Консултинг” ООД (специализирано в сферата на финансовите консултантски услуги). С повече от 260 000 акционери, притежаващи  акции за 6.6 милиона лева ОБПФ „Доверие” АД става най-големият приватизационен фонд, в който са концентрирани 9 на сто от всички емитирани приватизационни бонове.
  • В трите централизирани търга през 1996 г. и 1997 г. са направени инвестиции за 6.5 милиона лева под формата на акции в общо 174 компании.
  • През 1998 г. с решение на общото събрание на акционерите фондът се преобразува в холдинг.
  • В периода 1998 – 1999 г. ДОХ АД продължава да структурира инвестиционното си портфолио. Дяловото участие в капитала на няколко стратегически компании е увеличен, а някои от дяловете в компании, които се считат за краткосрочни инвестиции, са продадени. ДОХ АД регистрира свои дъщерни компании, като холдингови структури, специализирани в конкретни отрасли.
  • През 2000 г., ДОХ АД предприема ново преструктуриране, разделяйки дяловете си между две структури: „Индустриален холдинг – Доверие“ АД (ИХД АД) и „Доверие – капитал“ АД. ИХД АД контролира приватизираните компании, а „Доверие – капитал“ АД контролира новите инвестиционни проекти и компании, в които ДОХ АД има стратегически партньори.
  • През 2007 – 2008 г. „Софарма” АД придобива голям дял акции от ДОХ АД и става основен акционер в холдинга.
  • С решение на общото събрание на акционерите капиталът на дружеството се увеличава през юли 2004 г. на 13 149 848 лева. През 2008 и 2012 г. следват нови увеличения – на 14 006 093, съответно на 18 736 099 лева. Последното увеличение на капитала е от септември 2021 г. и към момента той е в размер на 21 499 855 лева.