Одитен комитет

Избран с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 14.06.2017 г.

Одитният комитет подпомага работата на Съвета на директорите, има роля на лица, натоварени с общо управление, които извършват мониторинг и надзор над вътрешната контролна система, управлението на риска и системата на финансово отчитане на дружеството.

Одитният комитет има следния състав:

  • Иван Димов – председател (независим член)
  • Елена Големанова – член
  • Анна Павлова – член