Управление

„Доверие – обединен холдинг“ АД има двустепенна система на управление, която се състои от Надзорен и Управителен съвет. Дружеството се представлява от Изпълнителния директор, който е член на Управителния съвет.

Надзорен съвет

Радосвет Крумов Радев – председател

Радосвет Радев е роден през 1960 г. в гр. София. Завършил е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, специализирал е маркетинг и мениджмънт в САЩ. Работил е последователно в Софийския градски съд и в програма „Христо Ботев” на Българското национално радио. През 1992 г. създава „Дарик Радио” АД.  Основател е на Обединен български приватизационен фонд „Доверие” АД и на Приватизационен фонд „Албена инвест” АД. Учредител е на „Доверие – обединен холдинг” АД. Изпълнителен директор е на „Дарик холдинг“ АД и е председател на Съвета на директорите на „Албена“ АД. Председател е на Съюза на българските национални електронни медии,  член е на Управителния съвет на Националния борд по туризъм и на Фондация „Буров“. През юни 2018 г. е избран за изпълнителен председател на Българската стопанска камара. Радосвет Радев е Доктор хонорис кауза на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Носител е на орден „Св. Св. Кирил и Методий“ с огърлие за заслуги в областта на културата.

Венцислав Симеонов Стоев – член

Венцислав Стоев е роден през 1960 г. в Благоевград. Завършил е средно образование в 9-та Френска езикова гимназия в София. През 1987 г. е завършил висше юридическо образование в СУ „Климент Охридски”. През м. септември 1987 г. е вписан в Софийска адвокатска колегия като адвокат. Упражнява юридически стаж в Париж, Парижка адвокатска колегия – кантора „Кремадес и съдружие”. Член е на Международния адвокатски съюз от 1992 г. Съдружник е в адвокатска кантора „Стоев, Ботев и съдружници”. Бил е член на Надзорния съвет на „Унифарм” АД, понастоящем е член на Надзорния съвет на „Телекомплект” АД.

Иван Огнянов Донев – член

Иван Донев е роден през 1984 г. в гр. София. Завършил е магистратура в УНСС, специалност „Международен бизнес“, както и магистратура „Здравен мениджмънт“ в Медицинския Университет. В периода 2008 – 2017 г. е изпълнявал длъжностите „експерт” и „директор за връзки с инвеститорите” в „Унифарм“ АД. Владее френски, английски, руски и испански език.

Управителен съвет

Анна Иванова Павлова – председател

Анна Павлова е завършила ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Счетоводство и контрол“. Специализирала е банково дело в Българо-френския център „Марком“. От 1983 година последователно работи в „Минералбанк“ АД, „Кристалбанк“ АД и „Туристспортбанк“ АД като счетоводител, зам. главен и главен счетоводител, а от май до декември 1996 година е директор на дирекция „Банкови регулатори“ в ТБ „Балканбанк“ АД. От януари 1997 година до настоящия момент е главен счетоводител, а от 2008 г. е член на Управителния съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД (наследник на Обединен български приватизационен фонд „Доверие” АД). През 2000 г. специализира международни счетоводни стандарти в университета Делауер. През 2001 и 2002 г. е преминала курс на обучение по международни счетоводни стандарти в Ernst & Young и KPMG. Член е на Съвета на директорите на „Хомоген“ АД.

Александър Георгиев Христов – член и изпълнителен директор

Александър Христов е роден през 1980 г. Завършил е специалност „Право” в СУ „Св. Климент Охридски” и впоследствие две години е бил адвокат. От 2007 г. работи на длъжност „юрисконсулт” в „Доверие – обединен холдинг” АД, а през 2010 г. заема длъжността „главен юрисконсулт” в дружеството. От 2010 г. до настоящия момент е член на Съвета на директорите на „Биляна – трико” АД, а от началото на 2012 г. до настоящия момент е и изпълнителен директор на дружеството. От месец юли 2016 г. е член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Хидроизомат” АД. Участвал е в управлението на редица дружества: „Хеброс – П” АД – член на Съвета на директорите, „Доверие – енергетика” АД – член на Съвета на директорите и други. Бил е ликвидатор на „Реклама” ООД, „Ритон – 97” AД, „Фармахим Холдинг” АД. През м. май 2017 г. е избран за изпълнителен директор на „Доверие – обединен холдинг” АД.

Христо Георгиев Христов – член

Христо Христов е завършил висше юридическо образование в СУ „Св. Климент Охридски”. Създател е на най-голямата дигитална медийна компания в България, с над 80% интернет достъп – „Нет Инфо“ АД, впоследствие продадена на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД и MTG. Изпълнителен директор е на „Ейч Ар Кепитъл“ АД, член на бордовете на „Мост Финанс Мениджмънт“ АД, „Биодит“ АД, „Кънвиниънс“ АД (дружеството, управляващо платформата за електронна търговия eBag.bg), „Ейт Инвестмънтс“ АД (компанията, разработила платформата за телемедицина Healee) и др. Член е на управителните органи на сдружение „Ендевър България“, сдружение „Българска федерация по тенис“ и фондация „Дарик“. Ментор е във Founder Institute.

Одитен комитет

Одитният комитет подпомага работата на Управителния съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД и се избира с решение на Общото събрание на акционерите. Членовете му са лица, натоварени с общо управление при извършването на одит на финансовите отчети. Те осъществяват мониторинг и надзор над вътрешната контролна система, управлението на риска и системата на финансово отчитане на дружеството.

Одитният комитет има следния състав:

  • Иван Димов – председател (независим член)
  • Елена Големанова – член
  • Анна Павлова – член