Изплащане на суми от продажба на неупражнени права на „Доверие – обединен холдинг“ АД

27 май 2024

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява, че от 28.05.2024 г. започва изплащането на суми от продажба на служебен аукцион на неупражнените права на „Доверие – обединен холдинг“ АД, ISIN код: BG4000001249, издадени в процедурата по публично предлагане на емисия конвертируеми облигации на дружеството от 2024 г.

Акционерите на „Доверие – обединен холдинг“ АД, които не са упражнили правата си по чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК и чиито акции към 09.02.2024 г. са по лични сметки в „Централен депозитар“ АД, могат да получат сумите за това от офиса на дружеството на адрес: гр. София, ж. к. „Дианабад“, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, офис сграда А, ет. 7, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч. Акционерите, чиито акции към 09.02.2024 г. са по клиентски сметки при инвестиционен посредник, получават сумите за неупражнените права от съответния инвестиционен посредник.

Изплащането на сумите от продажба на неупражнени права на „Доверие – обединен холдинг“ АД за акционерите с лични сметки ще се извършва въз основа на следните документи:

1. за физически лица:

а) лично – срещу представяне на документ за самоличност;

б) на упълномощено лице – срещу представяне на изрично нотариално заверено пълномощно за получаване на сумата от продажба на неупражнени права на „Доверие – обединен холдинг“ АД и документ за самоличност на пълномощника;

в) за починал акционер – срещу представяне на следните документи:

– при единствен наследник на акционер – удостоверение за наследници и документ за самоличност на наследника;

– при наследник на акционер, получил всички акции при доброволна делба на наследството – копие от нотариално заверен договор за доброволна делба и документ за самоличност на наследника;

– при пълномощник на наследници на акционер – удостоверение за наследници, изрично нотариално заверено пълномощно от всички наследници за получаване на сумата от продажба на неупражнени права на „Доверие – обединен холдинг“ АД и документ за самоличност на пълномощника;

2. за юридически лица:

а) на законния представител – срещу представяне на актуално удостоверение за търговска регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на представителя;

б) на упълномощено лице – срещу представяне на актуално удостоверение за търговска регистрация (оригинал или заверено копие), изрично нотариално заверено пълномощно за получаване на сумата от продажба на неупражнени права на „Доверие – обединен холдинг“ АД и документ за самоличност на пълномощника.

Уведомление