Молдиндконбанк със стабилни резултати в кризата / Moldindconbank with sound results during the crisis

от 31 авг. 2020Новини0 коментари

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява, че за първите 7 месеца на 2020 година, дъщерното дружество B.C. Moldindconbank S.A. демонстрира позитивна динамика на финансовите си индикатори и нивата на печалба, а именно:

  • Оперативната печалба на банката е в размер на 37,6 млн. лв., а нетната печалба към края на месец юли е в размер на 21 млн. лв.;
  • Приходите следват очакванията и въпреки макроикономическата криза, причинена от COVID 19, B.C. Moldindconbank S.A. реализира 4% ръст в общите приходи;
  • C. Moldindconbank S.A. запазва второто си място по размер на активите, които нарастват с 11% на годишна база, достигайки 1 911 млн. лв. Пазарният дял на банката в Молдова е близо 20%;
  • C. Moldindconbank S.A. остава на първо място в Молдова в пазара на картовите разплащания с дял приближаващ 40%;
  • Наблюдава се подобряване на кредитния портфейл на банката след 2019 г. Делът на необслужваните кредите е под 10% от общия портфейл на банката.

Подробна таблица с параметрите на банката, изготвен от финансовия отдел на Доверие, можете да намерите в линка по-долу:

КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИ НА MOLDINDCONBANK МОЛДОВА

 

Doverie – obedinen holding JSC announces that for the first 7 months of 2020 the subsidiary B.C. Moldindconbank S.A. has demonstrated a positive dynamic of its financial indicators and the levels of profit, namely:

  • the Operating Profit of the Bank amounts to BGN 37,6 million, and the Net Profit as at the end of July amounts to BGN 21 million;
  • the Income meets the expectations and despite the macro-economic crisis caused by COVID 19, C. Moldindconbank S.A. has realized 4% growth in its total income;
  • C. Moldindconbank S.A. holds second place as to total of the Assets, which have increased with 11% on annual basis, reaching BGN 1 911 million. The Market Share of the Bank in Moldova is close to 20%;
  • C. Moldindconbank S.A. holds first place in Moldova at the card payments market, with market share close to 40%;
  • the credit portfolio of the Bank shows improvement following 2019. The share of the non-performing loans is under 10% from the total portfolio of the Bank.

A detailed chart with the indicators of the bank, prepared by the financial team of Doverie, can be found on the link below:

KEY RESULTS MOLDINDCONBANK MOLDOVA