Молдинконбанк продължава да отчита силни резултати / Moldindconbank S.A. continues to report strong results

от 25 сеп. 2020Новини0 коментари

Молдинконбанк продължава да отчита силни резултати

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява , че към края на месец Август 2020 г. дъщерното дружество  B.C. Moldindconbank S.A. продължава да отчита силни финансови резултати.

Оперативната печалба на банката достига 43,8 млн. лева, а нетната печалба отбелязва ръст от 20% на месечна база до 26 млн. лева.

Приходите от дейността достигат близо 70 млн. лева., като ръста спрямо същия период на предходната година е 3%.

Активите нарастват до 1 972 млн. лева, което е с 10% повече от началото на годината. Банката затвърждава втората си позиция в банковата система на Молдова с пазарен дял от 20,56%, като отново е лидер по операции с банкови карти.

Като цяло MICB постига заложените цели в бизнес плана и съумява да се справя по много добър начин в условията на текущата макроикономическа ситуация породена от въздействието на COVID-19.

КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИ НА MOLDINDCONBANK МОЛДОВА

 

Moldindconbank S.A. continues to report strong results

Doverie – obedinen holding JSC announces that of the end of August 2020 the subsidiary B.C. Moldindconbank S.A. has demonstrated strong financial results.

The operating profit of the bank reached to BGN 43.8 million, and the net profit increased by 20% on a monthly basis to BGN 26 million.

The total operating income reach nearly BGN 70 million, as the growth compared to the same period of the previous year with 3%.

Assets increased to BGN 1,972 million, which is 10% more than at the beginning of the year. The bank consolidates second position in the banking system of Moldova with a market share of 20.56%, again being a leader in bank card operations.

Generally MICB achieves the goals set in the business plan and manages in a very good way in the current macroeconomic situation caused by the impact of COVID-19.

KEY RESULTS MOLDINDCONBANK MOLDOVA

СЪБИТИЯ