На 29.05.2019 г., в съответствие с молдовското законодателство, дъщерното дружество на „Доверие – обединен холдинг” АД, „Доверие – инвест“ ЕАД, ЕИК 205426924, отправи задължително търгово предложение за изкупуване на акциите на миноритарните акционери в дъщерното му дружество B.C. Moldindconbank S.A. / On 29.05.2019, in compliance with the Moldovan legislation, the subsidiary of „Doverie – Obedinen Holding” J.S.C., „Doverie – Invest” J.S.C., UIC 205426924, made a mandatory takeover bid for the purchase of the shares of the minority shareholders of its subsidiary B.C. Moldindconbank S.A.

от 29 май 2019Новини0 коментари

На 29.05.2019 г., в съответствие с молдовското законодателство, дъщерното дружество на „Доверие – обединен холдинг” АД, „Доверие – инвест“ ЕАД, ЕИК 205426924, отправи задължително търгово предложение за изкупуване на акциите на миноритарните акционери в дъщерното му дружество B.C. Moldindconbank S.A., а именно: 1,770,906 обикновени поименни акции от клас I издадени от B.C. Moldindconbank S.A., на цена от 240.74 молдовски леи за 1 акция, с продължителност на търговото предлагане 14 дни. Одобреният от молдовската Национална комисия за финансовите пазари проспект за задължително търгово предложение беше надлежно публикуван във официалния вестник на Молдовската фондова борса – Capital Market.

On 29.05.2019, in compliance with the Moldovan legislation, the subsidiary of „Doverie – Obedinen Holding” J.S.C., „Doverie – Invest” J.S.C., UIC 205426924, made a mandatory takeover bid for the purchase of the shares of the minority shareholders of its subsidiary B.C. „Moldindconbank” S.A., namely: 1,770,906 ordinary nominative shares of class I, issued by B.C. „Moldindconbank” S.A., at the price of 240.74 MDL per 1 action, with duration of the takeover bid 14 days. The mandatory takeover bid prospectus, approved by the Moldovan National Commission for Financial Markets has been duly published in the official monitor of the Moldovan Stock Exchange – „Capital Market”.

Проспект с приложения / Prospectus with attachments
Проспект с приложения (превод на български език) / Prospectus with attachments (translation into Bulgarian)
Уведомление КФН, БФБ / Announcement FSC, BSE

СЪБИТИЯ