Общо събрание на акционерите

24 юни 2014

Поради липса на кворум Годишното общо събрание на акционерите на „Доверие Обединен холдинг“ АД не беше проведено на първоначално обявената дата в поканата за свикването му, а именно 24 юни 2014 г. На основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон, чл.115, ал.12 от ЗППЦК и съгласно обявената покана в Търговския регистър с входящ номер 20140522105331 и публикувана чрез X3News и корпоративния сайт на дружеството – www.doverie.bg , заседанието на Годишното общо събрание на акционерите ще се проведе на 08 юли 2014 г., при условията на спадащ кворум.