Одобрен график на предлагането на емисия конвертируеми облигации на „Доверие – обединен холдинг“ АД

12 фев. 2024

Уведомяваме Ви, че съгласно писмо с изх. № 173/12.02.2024 г. от „Българска фондова борса“ АД, на основание чл. 34, ал. 3 във връзка с чл. 32, ал. 2 от Част III „Правила за допускане до търговия“ от Правилника за дейността на „Българска фондова борса“ АД, с нареждане на директор „Търговия“ на БФБ АД е допусната до търговия емисия права на „Доверие – обединен холдинг“ АД, както следва:

– Брой издадени права: 21 499 855;

– Брой конвертируеми облигации, предложени за записване: 200 000;

– Номинална стойност на конвертируемите облигации: 100 лв.;

– Емисионна стойност на конвертируемите облигации: 100 лв.;

– Съотношение между издадените права и конвертируемите облигации: право/ конвертируема облигация: 107.499/1;

– Всяко лице може да запише най-малко 1 конвертируема облигация и най-много такъв брой конвертируеми облигации, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 107.499. В случай че издадените или придобити права от едно лице не са кратни на 107.499, броят облигации, които притежателят има право да запише, се закръглява до по-малкото цяло число;

– Предлагането ще се счита за успешно, само ако бъдат записани и платени най-малко 100 000 бр. конвертируеми облигации;

– Борсов код на издадените права: DUH2;

– ISIN код на издадените права: BG4000001249;

– CFI код на издадените права: ще бъде оповестен допълнително;

– LEI код на емитента: 8945008Q3OIEBAOUB529;

– Сегментен MIC: ZBUL;

– Пазарна партида (лот): 1 (едно) право;

– Валута на търговия: лева;

– Поръчките за покупка и продажба се въвеждат съобразно ликвиден диапазон „LB2” от приложението на Делегиран регламент (ЕС) 2017/588 на комисията от 14 юли 2016 г.;

– Индикативна референтна цена за първата търговска сесия: 0.01 лв.;

– Начална дата за търговия на правата на борсата: 16.02.2024 г.;

– Крайна дата за търговия на правата на борсата: 29.02.2024 г.;

– Начална дата за прехвърляне на правата: 16.02.2024 г.;

– Крайна дата за прехвърляне на правата: 05.03.2024 г.;

– Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 07.03.2024 г.;

– Начална дата за записване на конвертируеми облигации: 16.02.2024 г.;

– Крайна дата за записване на конвертируеми облигации: 26.03.2024 г.;

– Борсов член, упълномощен да обслужва подписката: ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД;

– Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: „УниКредит Булбанк“ АД;

– Право да запишат конвертируеми облигации имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, т.е. акционери към 09.02.2024 г. (петък);

– Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да запише конвертируеми облигации, е 07.02.2024 г. (сряда).