Предварителен договор за покупка на 63.8865% от капитала на B.C. Moldindconbank S.A.

от 13 февр. 2019Новини0 коментари

Дъщерното дружество на „Доверие – обединен холдинг” АД, „Доверие – инвест“ ЕАД, ЕИК 205426924, сключи предварителен договор за покупка на 63,8865% от капитала на B.C. Moldindconbank S.A. – банка, регистрирана и действаща в Република Молдова с Правителството на Република Молдова чрез Агенцията за държавна собственост на Молдова.

Предварителният договор бе сключен на 13.02.2019 г. въз основа на полученото от „Доверие – инвест“ ЕАД предварително разрешение от Националната банка на Молдова за придобиване на значителен дял от капитала на банка Moldindconbank S.A. Към настоящия момент разрешението е преведено и апостилирано и с него се дава право на „Доверие – инвест“ ЕАД да придобие 63,8865% от капитала на посочената банка.

„Доверие – инвест“ ЕАД получи писмо от Съвета по конкуренцията в Република Молдова, с което беше констатирано, че сделката за придобиването на горепосоченото акционерно участие не попада в кръга на сделките, за които се изисква предварително разрешение от Съвета.

Подписването на предварителния договор с Правителството на Република Молдова чрез молдовската Агенцията за държавна собственост дава началото на процедура, в която „Доверие – инвест“ ЕАД е оправомощено да участва в публичен търг за закупуване на пакет акции от капитала Moldindconbank S.A в размер на 3 173 751 (три милиона сто седемдесет и три хиляди седемстотин петдесет и един) броя акции или 63,8865% от капитала на B.C. Moldindconbank S.A. с начална цена 239,5 молдовски леи за един брой акция или обща стойност на сделката 760 113 364,50 молдовски леи или 76 614 349 лева, към настоящия курс на молдовската лея, като към тази цена ще бъдат прибавени и разходите по придобиването на акциите.