Предоставен депозит от дъщерно дружество

от 19 февр. 2019Новини0 коментари

На основание чл.114, ал.13 от ЗППЦК, Ви уведомяваме за предоставен депозит на 15.02.2019 г. от „Доверие – капитал” АД, ЕИК: 130362127 – дъщерно дружество на „Доверие – обединен холдинг” АД, ЕИК 121575489 в размер на 1 800 000 (един милион и осемстотин хиляди) лева, срок 2 (две) години, годишна фиксирана лихва 0.6% (нула цяло и шест десети процента).