Предоставен депозит от дъщерно дружество

от 26 февр. 2021Новини0 коментари

На основание чл.114, ал.13 от ЗППЦК, Ви уведомяваме за предоставен депозит на 25.02.2021г. от “ОЗОФ Доверие” ЗАД АД, ЕИК 121911566 – дъщерно дружество на “Доверие – обединен холдинг” АД, ЕИК 121575489 в размер на 300 000 (триста хиляди) лева, срок 30.07.2021г, годишна фиксирана лихва 0.6% (нула цяло и шест десети процента).