Сключен договор за покупко-продажбата на 3 173 751 броя акции или 63,8865% от капитала на B.C. Moldindconbank S.A.

от 18 мар. 2019Новини0 коментари

На 18.03.2019 г., дъщерното дружество на „Доверие – обединен холдинг” АД, „Доверие – инвест“ ЕАД, ЕИК 205426924, спечели на публичния търг, проведен на регулирания пазар на Молдовската фондова борса, с предмет продажбата на 3 173 751 броя акции или 63,8865% от капитала на B.C. Moldindconbank S.A. – банка, регистрирана и действаща в Република Молдова.

„Доверие – инвест“ ЕАД и nравителството на Република Молдова, чрез Агенцията за държавна собственост на Молдова, сключиха договор за покупко-продажбата на 3 173 751 броя акции или 63,8865% от капитала на B.C. Moldindconbank S.A.

В следващите дни ще бъде приключен сетълмeнтът на сделката, с което ще бъде окончателно завършено придобиването на акциите.