Съобщение за публично предлагане по чл. 89т, ал. 1 и 2 от ЗППЦК

2 фев. 2024

„Доверие – обединен холдинг“ АД на основание чл. 89т, ал. 1 и 2 от ЗППЦК уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане на 200 000 броя поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени, свободнопрехвърляеми, конвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 100 лева, с плаващ лихвен процент, равен на сумата от 6-месечен EURIBOR, увеличен с надбавка от 2,00% годишно, но общо не по-малко от 2,00% годишно и не повече от 6,00% годишно, платим на 6-месечен период, с матуритет 5 (пет) години, считано от датата на издаване на емисията конвертируеми облигации, съгласно Решения от 24.11.2023 г. и 05.01.2024 г. на Управителния съвет на дружеството и съгласно Проспект за публично предлагане на емисия конвертируеми необезпечени облигации на дружеството, одобрен с Решение № 46-Е/25.01.2024  г. на Комисията за финансов надзор.

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 и 2 от ЗППЦК