Търгово предложение за закупуване на акции на „Марицатекс” АД

25 ян. 2022

„ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ – ДОВЕРИЕ“ АД като акционер, притежаващ 422 247 броя акции, представляващи 90.05 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на „Марицатекс” АД, ЕИК: 115025302, на основание чл. 149, ал. 6, предложение второ и чл. 149a, ал. 1 от ЗППЦК, не получи окончателна забрана от КФН да отправи ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ към всички останали акционери за закупуване на акции на „Марицатекс” АД.

Детайли на търговото предложение:

  • ISIN код: BG11MAPLAT17;
  • Вид на акциите: обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми;
  • Номинална стойност: 1 (един) лев;
  • Предлагана цена на акция: 0.65 (шестдесет и пет стотинки) лева.

Срокът за приемане на търговото предложение е 28 (двадесет и осем) дни от датата на публикуването му чрез информационна агенция “X3news.com“.

Съобщение за отправено търгово предложение за закупуване на акции на „Марицатекс“ АД

Търгово предложение от „Индустриален холдинг – Доверие“ АД

Становище на СД на „Марицатекс“ АД по търговото предложение