Уведомление за значително дялово участие

от 12 дек. 2019Новини0 коментари

На основание чл. 148б. от Закона за публично предлагане на ценни книжа „Доверие – обединен холдинг” АД (Дружеството) уведомява както следва:

        На 12.12.2019 г. в “Доверие – обединен холдинг” АД е постъпило уведомление за значително дялово участие от “Софарма” АД, адрес: гр. София, ул. “Илиенско шосе” 16, ЕИК 831902088.

    На 11.12.2019 г.  “Софарма” АД е осъществила сделка за продажба на 100 000 броя акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг” АД, ЕИК: 121575489, с което общият дял на „Софарма“ АД в капитала на Дружеството, респективно в правата на глас в Общото събрание на акционерите преминава под 25%, а именно пряко притежание на 4 681 082 броя акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД, представляващи 24.98% от капитала на Дружеството.

СЪБИТИЯ