Уведомление за значително дялово участие

от 8 ное. 2019Новини0 коментари

На основание чл. 148б. от Закона за публично предлагане на ценни книжа „Доверие – обединен холдинг” АД (Дружеството) уведомява както следва:

        На 08.11.2019 г. в “Доверие – обединен холдинг” АД е постъпило уведомление за значително дялово участие от “Софарма” АД, адрес: гр. София, ул. “Илиенско шосе” 16, ЕИК 831902088.

       На 07.11.2019 г.  “Софарма” АД е осъществила сделка за продажба на 200 броя акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг” АД, ЕИК: 121575489, с което общият дял на „Софарма“ АД в капитала на Дружеството, респективно в правата на глас в Общото събрание на акционерите преминава под 30%, а именно пряко притежание на 5 620 730 броя акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД, представляващи 29.999% от капитала на Дружеството.