Уведомление за одобрен проспект на „Доверие – обединен холдинг“ АД

25 ян. 2024

Уведомяваме Ви, че с Решение № 46-Е от 25.01.2024 г. Комисията за финансов надзор (КФН) одобри проспект за публично предлагане на емисия конвертируеми облигации на „Доверие – обединен холдинг“ АД и вписа посочената емисия облигации, предмет на публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

Уведомление за одобрен проспект