Уведомление за публикуван проспект на „Доверие – обединен холдинг“ АД

2 фев. 2024

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява, че проспектът за публично предлагане на емисия конвертируеми необезпечени облигации на дружеството от 05.01.2024 г., одобрен с Решение № 46-Е/25.01.2024 г. на Комисията за финансов надзор, е публикуван на уебсайтовете на емитента, на упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, обслужващ увеличението на капитала, както и в електронната платформа www.x3news.com.

Уведомление