Уведомление от „Доверие – обединен холдинг“ АД по чл. 112д от ЗППЦК

6 окт. 2021

На основание чл. 112д от ЗППЦК Ви уведомяваме, че към 30.09.2021 г. капиталът на „Доверие – обединен холдинг“ АД е, както следва:

  • размер на капитала на дружеството – 21 499 855 (двадесет и един милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди осемстотин петдесет и пет) лева;
  • общ брой акции с право на глас – 21 499 855 (двадесет и един милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди осемстотин петдесет и пет) броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на един глас и номинална стойност 1 лев.

Уведомление