Уведомление от „Доверие – обединен холдинг” АД

от 10 май 2019Новини0 коментари

На основание чл.114, ал.13 от ЗППЦК, Ви уведомяваме за предоставен депозит на 09.05.2019 г. от „Индустриален холдинг – Доверие” АД, ЕИК: 121683066  – дъщерно дружество на „Доверие – обединен холдинг” АД, ЕИК 121575489 в размер на 3,919,352.80 (три милиона деветстотин и деветнадесет хиляди триста петдесет и два 0.80) лева, срок  2 (две) години, годишна фиксирана лихва 0.6% (нула цяло и шест десети процента).

СЪБИТИЯ