Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

от 20 дек. 2019Новини0 коментари

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент  ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД  за сключване на сделки с акции от капитала на „Доверие – обединен Холдинг“ АД както следва:

Обобщена информация: разпореждане с 8 374 броя акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД, цена 3.65 BGN.  Дата на сделката 19.12.2019 г.

Място на сключване на сделката – „БФБ – София“ АД.

СЪБИТИЯ