Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

от 9 юни 2020Новини0 коментари

Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.26, б. „г“ на Регламент  ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД  за сключване на сделки с акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД както следва:

Обобщена информация: разпореждане с 3720 броя акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД, цена 3.62 BGN.  Дата на сделката 05.06.2020 г.

Място на сключване на сделката – БФБ София АД.