Уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, буква „г“ на Регламент ЕС 596/2014

6 мар. 2019

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Телсо“ АД. Обобщена информация: придобиване на 38 003 броя акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД, цена 2.6900 BGN. Дата на сделката 28.02.2019 г. Място на сключване на сделката – „БФБ – София“ АД.