Често задавани въпроси

Има ли „Доверие – обединен холдинг” АД офиси в страната?

„Доверие – обединен холдинг” АД има офис само в град София, ул. „Лъчезар Станчев”, № 5, Софарма бизнес тауърс, сграда А, ет. 7.

Изплащат ли се дивиденти на акционерите?

Към момента дивиденти не се изплащат. До 2005 г. всички дивиденти са погасени по давност. С решение на Общото събрание на акционерите дивиденти не са изплащани от 2006 г. до 2020 г.

Как се уведомяват акционерите, когато има изплащане на дивиденти?

Акционерите на „Доверие – обединен холдинг” АД са повече от 140 000 души и е невъзможно да се изпратят уведомителни писма до всички. Голяма част от акционерите са с променена адресна регистрация, която не е отразена в акционерната книга. В тази връзка, посредством средствата за масова комуникация (преса, сайт на дружеството, телефон) акционерите могат да получат необходимата информация.

Какъв е давностният срок на дивидентите?

Съгласно Закона за задълженията и договорите давността на дивидентите е 5 (пет) години.

Как могат акционерите от страната да получават дивидентите си?

За максимално улеснение на акционерите дружеството е сключило договор с Български пощи за изплащане на дивидентите. Изключение прави само 1997 г., когато дивидентите са изплащани чрез ДСК или Булбанк.

В боновата книжка са записани 25 000 инвестиционни бона, колко акции са към момента?

25 000 инвестиционни бона се равняват на 25 бр. акции. За финансовата 2003 г. Холдингът е увеличил капитала си за сметка на неразпределена печалба и резерви и всеки акционер към 29 юли 2004 г. е получил по една безплатна акция за всяка, притежавана от него преди увеличението.

Издава ли се нова депозитарна разписка за допълнителните акции?

За допълнителните акции нова депозитарна разписка не се издава. Те са прибавени автоматично на лични подсметки в Централен Депозитар АД. Ако акционерът желае да му бъде издадена такава е необходимо да се обърне към  инвестиционен посредник (регистрационен агент към Централен Депозитар АД).

За услугата се заплаща такса съгласно тарифата на ЦД.

Какъв е редът, акционер да провери колко броя акции притежава?

Във връзка и на основание Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, и относно свободното движение на такива данни, в сила от 25 май 2018 г., справка за притежавания брой акции от акционери физически лица може да се получи само по един от следните начини:

– На място в офиса на „Доверие – обединен холдинг“ АД на адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, СБТ, сграда А, етаж 7 с представяне на документ за самоличност;

– Чрез сайта на Централен Депозитар АД на адрес: http://www.csd-bg.bg  –> Начало –> Проверка на портфейл. Справката е достъпна по два начина: чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) (издаден само на физически лица) или чрез въвеждане на персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Национална агенция за приходите (НАП).

Как се продават акциите?

Акциите се търгуват чрез инвестиционен посредник  (финансово-брокерска къща, банка). Всеки акционер има право да продава пакета акции, който притежава. Срещу сумата, която получава, подписва договор с посредника.  „Доверие – обединен холдинг” АД не носи отговорност, в случаите когато акционерът не е преценил добре купувача и е недоволен от сделката.

„Доверие – обединен холдинг“ АД няма ангажимент да съветва акционерите към коя финансово-брокерска къща да се обръщат при продажба на акциите си, също и каква сума да получат.

Актуален списък с лицензираните от КФН инвестиционни посредници може да бъде открит на сайта на Централен Депозитар АД – http://www.csd-bg.bg/  –> Начало –> За нас –> Членове, като се отвори прикаченият към текста „За контакти с инвестиционен посредник член на ЦД” файл.

Какво се случва с акциите на починал акционер?

Акциите могат да се наследяват. Когато акционерът е починал следва неговите наследници да потърсят услугите на инвестиционен посредник – регистрационен агент към Централен Депозитар АД и там да извършат прехвърлянето, заплащайки необходимите такси.

В кои дружества „Доверие – обединен холдинг” АД има участие?

Всички дружества, в които „Доверие – обединен холдинг“ АД има участие, може да се видят на интернет страницата www.doverie.bg, секция „Дружества“.