Често задавани въпроси

Има ли „Доверие – обединен холдинг” АД офиси в страната?

„Доверие – обединен холдинг” АД има офис само в град София на адрес: ул. „Лъчезар Станчев”, № 5, Софарма бизнес тауърс, сграда А, ет. 7.

Изплащат ли се дивиденти на акционерите?

Към момента дивиденти не се изплащат. Всички дивиденти, разпределени до 2005 г., са погасени по давност. Съгласно решения на Общото събрание на акционерите на „Доверие – обединен холдинг“ АД за финансовите 2006 – 2022 г. дивиденти не са изплащани.

Как се уведомяват акционерите, когато има изплащане на дивиденти?

Акционерите на „Доверие – обединен холдинг” АД са повече от 140 000 души и е невъзможно да се изпратят уведомителни писма до всички за изплащането на дивиденти. Голяма част от акционерите са с променена адресна регистрация, която не е отразена в акционерната книга, водена от „Централен депозитар“ АД. В тази връзка акционерите могат да получат необходимата информация чрез средствата за масова комуникация (специализирани информационни медии, уебсайт на дружеството, телефон).

Какъв е давностният срок на дивидентите?

Съгласно Закона за задълженията и договорите давността на дивидентите е 5 (пет) години.

Как могат акционерите от страната да получават дивидентите си?

Съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа при вземане на решение за изплащане на дивидент дружеството определя поне една финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията.

В боновата книжка са записани 25 000 инвестиционни бона, на колко акции се равняват те към момента?

25 000 инвестиционни бона се равняват на 25 броя акции. През 2004 г. холдингът е увеличил капитала си за сметка на неразпределена печалба и резерви за финансовата 2003 г., като срещу една притежавана акция към 29.07.2004 г. всеки акционер е получил по една безплатна акция от увеличението (т.е. броят на акциите му се е удвоил). Към момента акционер с бонова книжка с 25 000 инвестиционни бона притежава 50 броя акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД.

Издава ли се нова депозитарна разписка за допълнителните акции от увеличението на капитала през 2004 г.?

За допълнителните акции нова депозитарна разписка не се издава. Те са прибавени автоматично на лични подсметки в „Централен депозитар“ АД. Ако акционерът желае да му бъде издадена такава, е необходимо да се обърне към  инвестиционен посредник – регистрационен агент към „Централен депозитар“ АД.

За услугата се заплаща такса съгласно тарифата на „Централен депозитар“ АД.

Какъв е редът акционер да провери колко броя акции притежава?

Във връзка с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), в сила от 25 май 2018 г., справка за притежавания брой акции от акционери – физически лица може да се получи по един от следните начини:

– На място в офиса на „Доверие – обединен холдинг“ АД на адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, етаж 7 – с представяне на документ за самоличност;

– Чрез сайта на „Централен депозитар“ АД на адрес: http://www.csd-bg.bg  –> Инвеститори –> Проверка на портфейл. Справката е достъпна по два начина: чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден на физическо лице, или чрез въвеждане на персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националната агенция за приходите (НАП).

– Чрез лицензиран инвестиционен посредник – член на „Централен депозитар“ АД. Актуален списък на лицензираните инвестиционни посредници е публикуван на интернет страницата на Комисията за финансов надзор: https://www.fsc.bg/  –> Инвестиционна дейност –> Списъци поднадзорни лица –> Инвестиционни посредници.

Как се продават акциите?

Акциите се търгуват чрез инвестиционен посредник (финансово-брокерска къща, банка). Всеки акционер има право да продаде пакета акции, който притежава, след като подпише договор с посредника.

„Доверие – обединен холдинг“ АД няма ангажимент да съветва акционерите към кой инвестиционен посредник да се обръщат при продажба на акциите си, както и каква сума да получат.

Какво се случва с акциите на починал акционер?

Акциите могат да се наследяват. Когато акционерът е починал, наследниците следва да се обърнат към инвестиционен посредник – регистрационен агент към „Централен депозитар“ АД, където да извършат прехвърлянето на акциите след заплащане на необходимите такси.

В кои дружества има участие „Доверие – обединен холдинг” АД?

Информация за дружествата, в които „Доверие – обединен холдинг“ АД има участие, е публикувана на интернет страницата на холдинга: www.doverie.bg, секция „Дружества“.