Уведомление

Уведомяваме Ви, че на 07/02/2018 г. е вписано увеличението на капитала на „МЦ Доверие СБТ“ ЕООД, ЕИК 202489232 по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под № 20180207170322. В увеличението участва „Доверие – обединен...

Междинен финансов отчет към 31.12.2017 г.

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД представи на Комисията за финансов надзор, на „БФБ – София“ АД и в X3News междинен финансов отчет към 31/12/2017 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“...

Преобразуване на ВЕКО ЕООД в еднолично акционерно дружество ДОВЕРИЕ ГРИЖА ЕАД

Уведомяваме Ви, че на 19/01/2018 г е вписано преобразуването на „Веко“ ЕООД, гр. Троян, ЕИК 110506520 в еднолично акционерно дружество. Новото наименование е „Доверие – грижа“ ЕАД, гр. Троян, ЕИК 204956297, едноличен собственик на капитала е „Доверие...

Уведомление по чл.3, ал.1, т.25 на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 25 на Регламент ЕС 596/2014 от Венцислав Симеонов Стоев за продажба на 900 000 броя акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД, цена 2.090 BGN. Дата на сделката 01.12.2017 г. Място на сключване на...

Прекратени преговори и отказ от намерение за инвестиция

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД получи предварително писмено разрешение от Националната банка на Молдова за придобиване на значителен дял в размер над 50% (петдесет процента) от капитала на B.C. „Victoriabank“ S.A. – банка, регистрирана на...

Уведомление по чл.3, ал.1, т.26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл 3, ал 1, т 26, б „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за разпореждане със 730 броя акции от капитала на „Доверие – Обединен Холдинг“ АД , цена 2.150 BGN. Дата на сделката...

Уведомление по чл.3, ал.1, т.26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл 3, ал 1, т 26, б „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за разпореждане с 800 броя акции от капитала на „Доверие – Обединен Холдинг“ АД , цена 2.150 BGN. Дата на сделката...

Уведомление по чл.3, ал.1, т.26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл 3, ал 1, т 26, б „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за сключване на сделки с акции от капитала на „Доверие – Обединен Холдинг“ АД както следва: Обобщена информация:...

Уведомление по чл.3, ал.1, т.26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл 3, ал 1, т 26, б „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за сключване на сделки с акции от капитала на „Доверие – Обединен Холдинг“ АД както следва: Обобщена информация:...

Разкриване на дялово участие

На основание чл 148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа „Доверие Обединен Холдинг“ АД (Дружеството) уведомява както следва: На 04/12/2017 г. в „Доверие – Обединен холдинг“ АД е постъпило уведомление за значително дялово участие от...

Разкриване на дялово участие

На основание чл 148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа „Доверие Обединен Холдинг“ АД (Дружеството) уведомява както следва: На 05/12/2017 г в „Доверие – Обединен холдинг“ АД е постъпило уведомление за значително дялово участие от...

Уведомление по чл.3, ал.1, т.26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014

Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.26, б. „г“ на Регламент ЕС 596/2014 от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за сключване на сделки с акции от капитала на „Доверие – Обединен Холдинг“ АД както следва: Обобщена информация:...