Финансов отчет за 2023 г. – IV тримесечие, консолидиран

Финансов отчет за 2023 г. – IV тримесечие, консолидиран  Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.  Бележки към междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.  Консолидиран доклад за дейността 31.12.2023 г.  Изявление на управлението...