„Биляна – трико” АД

Към настоящия момент дружеството извършва отдаване под наем на собствени недвижими имоти.

  • ЕИК: 101022463
  • Размер на капитала: 2 865 963 (два милиона осемстотин шестдесет и пет хиляди деветстотин шестдесет и три) лева.
  • Дял на „Доверие – обединен холдинг” АД: Притежание чрез свързано лице „Доверие – капитал” АД  на 98,88% от гласовете в общото събрание на акционерите на „Биляна – трико” АД или 2 833 809 броя акции.

WEB адрес