„Биляна – трико” АД

Към настоящия момент дружеството извършва отдаване под наем на собствени недвижими имоти.

  • ЕИК: 101022463
  • Размер на капитала: 2 865 963 (два милиона осемстотин шестдесет и пет хиляди деветстотин шестдесет и три) лева, разпределен в 2 865 963 броя акции с номинална стойност 1 лев.
  • Дял на „Доверие – обединен холдинг” АД: Притежание чрез свързано лице – „Доверие – капитал” АД – на 2 833 809 броя акции или 98,88% от капитала на дружеството.