„Доверие – Брико” АД

Дружеството изгражда, експлоатира и управлява верига магазини за търговия на дребно със стоки за бита и ремонтна дейност, като притежава изключителното право да ползва търговската марка на Mr. Bricolage на територията на Република България.

  • ЕИК: 130006992
  • Размер на капитала: 16 500 000 (шестнадесет милиона и петстотин хиляди) лева, разпределен в 16 500 поименни акции с номинална стойност 1 000 лв. всяка.
  • Дял на Доверие обединен холдинг АД: Притежание чрез свързано лице – „Доверие – капитал” АД – на 11 868 броя акции или 71,93% от гласовете в общото събрание на акционерите.

WEB адрес