„Доверие – инвест” ЕАД

Дейността на дружеството се състои в придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, вътрешна и външно-търговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, организиране и експлоатация на търговски предприятия, управленски и маркетингови услуги, консултантска дейност.

  • ЕИК: 205426924

  • Размер на капитала: 5 000 000 (пет милиона) лева.

  • Дял на „Доверие – обединен холдинг” АД: Пряко притежание на 100% от капитала на дружеството или 5 000 000 броя акции с номинална стойност 1 лев.