„Доверие – капитал” АД

Дейността на дружеството е насочена в сферата на вътрешна и външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, организиране и експлоатация на търговски предприятия, управленска и маркетингова дейност.

  • ЕИК: 130362127

  • Размер на капитала: 8 000 000 (осем милиона) лева.

  • Дял на „Доверие – обединен холдинг” АД: Притежание пряко – 77,12% от гласовете в общото събрание на акционерите на „Доверие – капитал” АД или 6 170 броя акции и чрез свързани лица „Индустриален холдинг – Доверие“ АД – 22,88% или 1 830 броя акции.