„Доверие – капитал” АД

Дейността на дружеството е насочена в сферата на вътрешна и външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, организиране и експлоатация на търговски предприятия, управленска и маркетингова дейност, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, финансиране на дружества, в които дружеството участва..

  • ЕИК: 130362127
  • Размер на капитала: 8 000 000 (осем милиона) лева, разпределен в 8 000 броя акции с право на глас и номинална стойност от 1 000 лв.
  • Дял на „Доверие – обединен холдинг” АД: Пряко притежание – 77,12% от капитала на дружеството или 6 170 броя акции; чрез свързано лице – „Индустриален холдинг – Доверие“ АД – 22,88% или 1 830 броя акции.