„Дунав” АД

Дружеството е с над 40 години опит в областта на строителството, строителните услуги и ремонти, проектиране, транспортни услуги, подготовка на кадри за строителството, селското стопанство, промишлеността, транспорта и др. Дружеството е изпълнило редица крупни обекти в град Русе и региона.

  • ЕИК: 827182859
  • Размер на капитала: 99 899 (деветдесет и девет хиляди осемстотин деветдесет и девет) лева, разпределени в 99 899 броя акции с право на глас и номинална стойност от 1 лев.
  • Дял на „Доверие – обединен холдинг” АД: Притежание чрез свързано лице – „Доверие – капитал” АД – на 81 733 броя акции или 81,82% от капитала на дружеството.

WEB адрес